Cilt/Volume : 23
123. Sayı: Tahribatsız Muayene

 

1. ULUSLARARASI TAHRİBATSIZ MUAYENE SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI
1ST INTERNATIONAL NDT SYMPOSIUM PROCEEDINGS (Ankara, 1999)

Türkiye’de Tahribatsız Muayenenin Gelişimi ve Metalurji Mühendisleri Odası Tahribatsız Muayene Komisyonu
(NDT Committee in Turkey - from the beginning till today)
C.H. Gür, M. Gümrükçüoğlu

2000’li Yıllara Girerken Tahribatsız Muayene Faaliyetlerinin Ülkemizde ve Dünyadaki Durumu
(Towards 2000’s the Situation of NDT Activities in Turkey and Throughout the World)
N. Mahmutyazıcıoğlu

Tahribatsız Muayene Personelinin EN 45013’e göre Sertifikalandırılması ve Türkiye’deki Uygulama
(Certification of NDT Personnel acc. to EN 45013 - Application in Turkey)
S. Akyüz, İ. Karaman

ODTÜ Kaynak Teknolojisi ve Tahribatsız Muayene Merkezi’ndeki Uygulamalar, Eğitim ve Sınav Faaliyetleri
(NDT Applications, Training and Examination Activities at METU-Welding Technology and NDT Center)
A.B. Doyum, O.A Ankara, C.H. Gür

TÜBİTAK-MAM’da Tahribatsız Muayene Uygulamaları ve Eğitim Faaliyetleri
(NDT Applications and Training Activities at TÜBİTAK-MAM)
A.N, Bilge, S. Tuncel, G. Büyükyıldırım, A.Biber

Türk Standardları Enstitüsü Kalite Kampüsü Tahribatsız Muayene Laboratuvarları
(NDT Laboratories in the Turkish Standards Inst. - Quality Campus)
N. Mahmutyazıcıoğlu

Tahribatsız Muayene Laboratuvarlarının Akreditasyonu
(Accreditation of NDT Laboratories)
C.H. Gür

Türkiye’de Tahribatsız Muayenenin Mühendislik Eğitimindeki Yeri
(The Place of NDT in the Engineering Education in Turkey)
Y. Taptık

European Federation of NDT (EFNDT)
(Avrupa Tahribatsız Muayene Cemiyetleri Federasyonu)
D. Schnitger

ULTRASONİK MUAYENE - YENİ TEKNOLOJİLER ve UYGULAMALAR
(ULTRASONIC TESTING- NEW TECHNOLOGIES and APPLICATIONS)

Applications for Automated Ultrasonic Examination
(Otomatik Ultrasonik İnceleme Uygulamaları)
L. Jeppesen, H.O. Olsen, P.B. Hansen

Signal Anlaysis, Recording and Material Handling in Ultrasonic Testing of Tubes and Bars
(Tüplerin ve Çubukların Ultrasonik Muayenesinde Sinyal Analizi, Kayıt ve Malzeme)
J. Venczel

Ultrasonic Inspection System for Pipe Industry - Yesterday and Today
(Boru Endüstrisinde Ultrasonik Muayene Sistemleri - Dün ve Bugün)
D. Harbecke

Rapid Dedection Technique - (RDTech) Linear Inspection of Welds using Ultrasonics
(Hızlı Tesbit Tekniği - Ultrasonik Metotla Kaynak Dikişlerinin Doğrusal Incelenmesi)
M.D. C. Moles, E.A. Ginzel, N. Dube

Pipe Wizard - Mechanized Ultrasonic Inspection of Girth Welds
(Pipe Wizard - Kaynak Dikişlerinin Mekanize Ultrasonik Yöntemle İncelenmesi)
M.D. C. Moles, E.A. Ginzel, N. Dube

The Latest Application Experience with the Universal Digital Electronic, type Utxx
(Utxx- Üniversal Dijital Elektronikle En Son Uygulama Deneyimleri)
P. Schneider

İnce Kalınlığa Sahip Petrol Platformu Destek Borularının Ultrasonik Muayene Metodu ile Test Edilmesi
(Ultrasonic Contral of Thin-wall Support Tubes in the Petroleum Platforms)
A.H. Jabiyev

Ultrasonic Inspection of Spot Welds
(Punto Kaynaklarının Ultrasonik İncelemesi)
R. Aharoni

Weld Testing with the Ultrasonic Notebook
(Ultrasonik Sistemle Kaynak Dikişi Muayenesi)
H. Wittle, M. Berke

High-Speed Ultrasonic Inspection of Railways
(Raylardaki Kaynak Dikişlerinin Yüksek Hızlı Ultrasonik İncelemesi)
R. Aharoni

RADYOGRAFİK MUAYENE - YENİ TEKNOLOJİLER ve UYGULAMALAR
(RADIOGRAPHIC TESTING - NEW TECHNOLOGIES and APPLICATIONS)

Selenium Results from on-site Radiography
(Sahadaki Radyografi Uygulamalarında Selenyum Kullanımı)
R. Grimm, T. Kaftal

Digital Image Processing
(Dijital Görüntü İşlemleri)
U. Reimer

Döküm Hatalarının Radyografik ve Radyoskopik Muayene Yöntemleriyle Belirlenmesi
(Determination of Casting Defects with Radiographic and Radioscopic Testing Methods)
H. Aygün

Recent Developments in the X-ray Inspection of Cast Aluminium Parts using Automatic Defect Recognition
(Otomatik Hata Tanıma Sistemi ile Aluminyum Döküm Parçalarının X-Işınları ile İncelenmesinde Son Gelişmeler)
B. Muerkens, H. Kalebozan, D. Schlösser

Radyografik Paralaks (Rijit Paralaks) Yöntemi ile Hata Derinliği Tespiti
(Determination of Flaw Depth by Rigid Paralax Method)
G. Yılmaz, B. Tuğrul

Büyük Çaplı (>8 inç) Korozyonlu Borularda Radyografik Teğet Tekniği ile Cidar Kalınlığı Ölçümü
(Measurement of Wall-thickness of the Conroded Large- diameter (>8 inches) Pipes by Radiographic Tangent Technique)
Ş. Ekinci, M. Aksu, M. Doruöz, M. Bingöldağ, A. Yıldırım, N. Baş, T. Kurtcebe, S. Sarıçam, N. Yılmaz

İnce Örneklerin Radyografisinde Kullanılan Tekniklerin Kıyaslanması
(Comparison of Techniques used for the Radiography of Thin-Walled Materials)
M. Bingöldağ, T. Kurtcebe, M. Aksu, H. Erez

Radiographic Testing on Welded Joints of Moore Type Prostheses
(Moore tipi Protezlerin Kaynak Dikişlerinin Radyografik Muayenesi)
H. Aygün, H.M. Türkeli

Use of Tabular Grain Emulsion for Industrial X-Ray Films..
(Endüstriyel X-ışınları Filmleri için Tabular Tanecik Emülsiyonunun Kullanılması)
Y. Morin

RADYASYONDAN KORUNMA VE KURALLAR
RADIATION PROTECTION and REGULATIONS

Endüstriyel Radyografi Amaçlı Radyasyon Kaynakları ve Yasal Durum
(Radiation Sources for Industrial Radiography and Regulations)
F. Gözbebek

Radyasyondan Korunma
(Radiation Protection)
E. Yılmaz

MANYETİK TEKNİKLER - YENİ TEKNOLOJİLER ve UYGULAMALAR
(MAGNETIC TECHNIQUES - NEW TECHNOLOGIES and APPLICATIONS)

Non- destructive Surface Testing of Bars and Tubes
(Çubuk ve Tüplerin Tahribatsız Yüzey Muayenesi)
H. Wehrle

Detection of Corrosion in Thick - Walled Tank Floors and Pipe Walls by Mag Control Technique
(MagControl Tekniği ile Kalın Cidarlı Kaplarda ve Borularda Korozyon Tesbiti)
W.Kelb, A. Bönisch

Deliklerin Genlik Görtergeli Girdap Akımları Cihazı ile Testi
(Testing of Holes by an Eddy Current Equipment)
S. Ertekin, A.B. Doyum

New Technology for UV-Lighting in NDT
(Tahribatsız Muayene için Yeni UV-aydınlatma Teknolojisi)
F.Toth

BAKIM - YÖNETİM SİSTEMLERİNDE TAHRİBATSIZ MUAYENE
(NDT in MAINTENANCE - MANAGEMENT SYSTEMS)

Bakım-Yönetim Sistemlerinde Tahribatsız Muayenenin Yeri
(Role of NDT in Maintenance-Management Systems)
N. Mahmutyazıcıoğlu

Deniz ve Kara Endüstrisinde Servis Hizmeti Veren Tahribatsız Muayene Firmalarının Klas Kuruluşlarınca Onaylanması için Genel Kurallar
(General Requirements for Approval of Non-destructive Testing Companies-Acting in the field of Marine and Landbase Industry-by Classification Societies)
T. Bozkurt, A. Adıgüzel

Havacılık Sektöründe Tahribatsız Muayene Metotları Uygulamaları
(NDT Applications in the Aviation Industry)
N.E.Koçer

Termik Santrallardaki İş Parçalarının Kalan Ömür Hesabında Tahribatsız Muayene Uygulamaları
(Remaining Life Estimation and NDT Practices in Power Plant Components)
M. Gümrükçüoğlu, S. Akyüz

Tahribatsız Malzeme Muayenesinde Kalibrasyon Test Blokları
(Calibration Blocks in NDT)
N.E. Koçer

MALZEME KARAKTERİZASYONU
(MATERIALS CHARACTERIZATION BY ND TECHNIQUES)

Tahribatsız Tekniklerin Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesindeki Yeri
(Role of Non-destructive Methods in Determination of Material Properties)
C.H. Gür

Ultrasonik Hız Ölçme Tekniği ile Küresel Grafitli Dökme Demirlerde Mikroyapı İncelemesi
(Determination of Material Properties on Ceramic Materials by Ultrasonic Velocity Measurement Method)
A. Topuz, K. Döğüşçü

Ultrasonik Hız Ölçme Yöntemi ile Seramik Malzemelerde Özellikle Belirlenmesi
(Determination of Material Properties on Ceramic Materials by Ultrasonic Velocity Measurement Method)
C. Yaman

Density-Sound Velocity Relation in UO2 Tablets Sintered at Low Temperature
(Düşük Sıcaklıkta Sinterlenmiş UO2 Tabletlerinin Yoğunluk Ses Hızı İlişkisi)
B. Ayaz, N. Bilge, Ş. Ekinci

Nb2O5 Katışkısıyla Sinterlenen ThO2 Nükleer Yakıt Peletlerinde Mekanik Özelliklerin Ultrasonik Yöntemle Belirlenmesi
(Determination of Mechanical Properties of ThO2 Nuclear Fuel Pellets Sintered with Nb2O5 by Ultrasonic Methods)
A. Yaylı, E. Oktay, Ş. Ekinci, C. Güney, S. Sarıçam  

Adres:
Hatay Sokak No: 10/9
Kızılay 06650 ANKARA

Tel:  

 (312) - 425 41 60
 (312) - 419 38 18

E-Posta:

 Genel Merkez
  İstanbul Şube

Faks:

 (312) - 418 93 43


TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ
ÜNİVERSİTELERİN METALURJİ, SERAMİK VE MALZEME BÖLÜMLERİ
Web Tasarım