Davalar

SİVAS İli, Kangal İlçesi; Bakırtepe mevkiindeki KOÇ grubuna bağlı Demir-Eksport şirketi tarafından işletilecek Bakırtepe Altın Madeni Projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13.03.2013 tarihinde verilen ÇED olumlu kararına karşı açtığımız davada yürütmeyi durdurma kararı aldık.

Bu konuyu destekleyen kurumlar olarak yaptığımız basın açıklaması aşağıdadır.

Her Yer Gezi Parkı, Her Yer Direniş…

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu


BASINA VE KAMUOYUNA

BİR ÇEVRE KATLİAMINA DAHA SİVAS İDARE MAHKEMESİ DUR! DEDİ

SİVAS İli, Kangal İlçesi ; Eğricek, Elkondu ve Pınargözü Köyleri sınırları içerisinde bulunan SİYANÜRLÜ ALTIN İşletmeciliği ile ilgili olarak ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI tarafından 13.03.2013 tarihinde ''Bakırtepe Altın Madeni Projesi'' Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu'na OLUMLU kararı verilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na karşı yöre yurttaşları, çevreye duyarlı meslek odaları ve dernekler tarafından açılan davada; SİVAS İdare Mahkemesi 30.05.2013 tarihinde ''Yürütmeyi Durdurma" kararı vermiştir. Mahkeme kararı, 03.06.2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirilmiştir. Anayasa' 138. maddesine göre; yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Ancak bugüne kadar KOÇ grubuna bağlı Demir-Eksport şirketi yörede büyük çevre felaketine yol açan madencilik faaliyetine mahkeme kararına rağmen devam edilmektedir.

Kamunun zararına olduğu yargı kararıyla ve bu yargı kararlarına dayanak olan bilirkişi hesaplamalarında açıkça ortaya konulmuş özelleştirme işlemlerini iptal eden yargı kararının uygulanmaması amacıyla bir kez daha hukuk devleti ilkesi yok sayılarak Bakanlar Kurulu kararı alınmıştır. Tartışmasız bir şekilde kamu yararına aykırı olan Bakanlar Kurulu kararı aleyhine TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından Danıştay'a dava açılmıştır.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar, Özelleştirme Kararlarını İptal Eden Yargı Kararlarını Uygulamamak ve Sorumluluktan Kurtulmak için Bakanlar Kurulu Kararı Aldı.

AKP Hükümeti'nin, 12 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, Eti Alüminyum, Seka-Balıkesir, TÜPRAŞ, Kuşadası ve Çeşme limanı özelleştirme kararları yargısal denetimden muaf hale getirilmiştir. Bakanlar Kurulu'nun bu kararıyla, Türkiye'nin fabrikalarını, madenlerini, limanlarını, barajlarını ve benzer bütün kamusal varlıklarını sermayeye hibe etmenin önünde hiçbir hukuksal engel kalmamıştır.

Anayasa'nın 2.maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir. Anayasa'nın 125.maddesinde belirtilen idarenin yargısal denetimi, Hükümetin bu uygulamasıyla yok sayılmıştır. Anayasa'nın138.maddesine göre ise; "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez." Anayasa'nın son derece açık bu hükmüne aykırı olarak yasama ve yürütme yetkisi, yargı erkini kısıtlayıcı ve işlevsizleştirici bir şekilde kullanılmıştır. Açıkça Anayasa'ya aykırı bir uygulama söz konusudur.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından Seydişehir Eti Alüminyum Tesisleri’nin özelleştirilmesi ile ilgili açılan davalarda verilen yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarını uygulamamaları nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Özelleştirme Yüksek Kurulu üyesi bakanlar tazminat ödemeye mahkum oldu. Konuyla ilgili olarak Metalurji Mühendisleri Odası Başkanı Cemalettin Küçük ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 28 Mart 2012 tarihinde TMMOB’de bir basın toplantısı düzenledi.

BASINA VE KAMUOYUNA

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE BAKANLARI YARGI KARARLARINI UYGULAMADIKLARI İÇİN TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM OLDU
.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından Seydişehir Eti Alüminyum Tesisleri‘nin özelleştirilmesi ile ilgili açılan davalarda verilen Yürütmeyi Durdurma ve ardından İptal kararları, altı yıldır uygulanmamaktadır. Bu davalarda Danıştay, dava konusu özelleştirme işlemleri sonucunda kamunun zarara uğratıldığını açıkça belirtilmiştir. Eti Alüminyum Tesisleri ve bu tesisle birlikte özelleştirilen baraj, liman, madenler ve sosyal tesislerin tamamı ülkemizde yaşayan insanların ortak varlığıdır. Bu ortak varlığı korumaya dönük yargı kararlarını uygulamayanlar, her şeyden önce toplumsal bir zarara yol açmaktadırlar.

BAŞBAKAN VE BAKANLAR, TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI'NA 10.000 TL MANEVİ TAZMİNAT ÖDEYECEK

Seydişehir ETİ Alüminyum Tesisleri'nin özelleştirilmesi ile ilgili TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından açılan davalarda verilen Yürütmeyi Durdurma ve İptal kararlarını uygulamamaktan doğan kusuru nedeniyle kişisel olarak sorumlu olan Recep Tayyip ERDOĞAN (Başbakan), Kemal UNAKITAN (Maliye Bakanı), Ali COŞKUN (Sanayi ve Ticaret Bakanı), Binali YILDIRIM (Ulaştırma Bakanı), Mehmet ŞİMŞEK (önce Devlet Bakanı daha sonra Maliye Bakanı olarak) ve Ali BABACAN (Devlet Bakanı) Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) üyesi sıfatıyla, Metin KİLCİ (Eski Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanı) ve Ahmet AKSU (Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkan Vekilliği) hakkında 10.000 (Onbin)TL manevi tazminat davası talebiyle açılan dava kabul edildi.

Bu konuda 28 Mart 2012 Çarşamba günü Saat : 15.00'da TMMOB Genel Merkezinde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin KÜÇÜK tarafında basın toplantısı düzenlenecektir.

Saygılarımızla,

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Tarih : 28 Mart 2012 Çarşamba
Saat : 15.00
Toplantı Yeri : TMMOB Genel Merkezi
Adres : Selanik Caddesi No:19 K:1 Yenişehir, Ankara

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Gümüştaş Maden ve Tic AŞ’ne verilen Niğde-Ulukışla Maden Köyü civarında kurulması ve işletilmesi planlanan “Kurşun-çinko-gümüş-altın madeni ocağı projesi” ile ilgili olarak 21/04/2011 tarihli ÇED Olumlu işleminin iptal edilmesi için açılan davada, dava konusu ÇED olumlu işleminin Yürütmesinin Durdurulmasına karar verildi.

TMMOB'ne bağlı Çevre, Jeoloji, Kimya ve Metalurji Mühendisleri Odaları tarafından Aksaray İdare Mahkemesi'nde açılan davada; dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi imkansız zararların doğabileceği belirtilerek Yürütmeyi Durdurma kararı verildi.

Bergama Ovacık Altın Madeni ile ilgili mahkeme kararlarının uygulanmaması nedeniyle dönemin Başbakanı ve ilgili bakanların tazminata mahkum edildiklerini ve AİHM'den rekor düzeyde tazminat kararları verildiğini bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyoruz.

Bu nedenle Ulukışla halkının siyanürlü altın madenciliğine karşı verdiği mücadelesinde yalnız olmadığını ve verilen mahkeme kararının takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası

2010 ÖSYS kılavuzundaki teknoloji fakülteleriyle ilgili kısımların yürütmesi TMMOB’nin başvurusu ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca durduruldu. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, konuya ilişkin olarak 22 Nisan 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

2010 ÖSYS kılavuzundaki teknoloji fakülteleriyle ilgili kısımların yürütmesi TMMOB‘nin başvurusu ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca durduruldu. 2010 yılında teknoloji fakültelerine yerleştirilen 3600 öğrencinin ve ailelerinin mağduriyetini Siyasal İktidar sorumluluktan kaçmayarak ivedilikle gidermelidir.

Seydişehir ETİ Alüminyum Tesisleri'nin özelleştirilmesi ile ilgili TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından açılan davalarda verilen Yürütmeyi Durdurma ve İptal kararlarını uygulamamaktan doğan kusuru nedeniyle kişisel olarak sorumlu olan Recep Tayyip ERDOĞAN (Başbakan), Kemal UNAKITAN (Maliye Bakanı), Ali COŞKUN (Sanayi ve Ticaret Bakanı), Binali YILDIRIM (Ulaştırma Bakanı), Mehmet ŞİMŞEK (önce Devlet Bakanı daha sonra Maliye Bakanı olarak) ve Ali BABACAN (Devlet Bakanı) Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) üyesi sıfatıyla, Metin KİLCİ (Eski Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanı) ve Ahmet AKSU (Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkan Vekilliği) hakkında 10.000 (Onbin) TL manevi tazminat davası açılmıştır.

Çevre ve Orman Bakanlığı'nın, "İzmir,Bergama,Ovacık-Çamköy mevkiinde bulunan Newmont-Normandy Madencilik A.Ş.'nin faaliyetine izin veren; 27.08.2004 tarih ve 6524-46062 sayılı, Nihai Çevresel Durum Değerlendirme Raporu ve eklerinde belirtilen hususlara uyulmak kaydıyla faaliyetinde sakınca olmadığı yolundaki işlemi"nin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemli davada, davayı reddeden İzmir 3. İdare Mahkemesi'nin kararının temyiz incelemesini yapan Danıştay 6. Dairesi, BOZMA kararı verdi (Danıştay 6.Dairesi 25.06.2010 tarih ve 2008/6795 Esas 2010/6667 Karar).

Kararda, işlemin dayanağı olan "ÇED Yönetmeliği'nin geçici 6.maddesi"nin iptal edilmiş olması gerekçe gösterilmiş ve "dayanağı kalmayan işlemin hukuka aykırı olduğuna, bu nedenle davayı reddeden İzmir 3.İdare Mahkemesi kararının BOZULMASINA" karar verilmiştir.

Bilindiği gibi; Bergama-Ovacık-Çamköy mevkiinde bulunan siyanür liçi yöntemi ile çalışan altın madeninin işletilmesine ilişkin idari işlemler, mahkemelerce defalarca iptal edilmiş, AİHM tarafından AİHS'nin ihlal edildiğine karar verilmiştir. "Kamu yararına olmadığı"na ilişkin mahkeme kararlarına karşın, söz konusu Altın Madeni İşletmesi, HUKUK DEVLETİ İLKESİNİ YERLE BİR EDEREK faaliyetini sürdürmüştür.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 03.06.2010 tarihli kararı ile Eti Alüminyum A.Ş.'nin %100 oranındaki kamu payının özelleştirme kapsamında satılmasına ilişkin Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun 25.07.2005 tarih ve 2005/84 sayılı kararının ve ihale sürecini, hukuka aykırı bulunarak iptal edilmesini onamıştır.

Bu kararla, Eti Alüminyum A.Ş.'nin özelleştirme süreci iptal edilmiştir.

Türkiye'de bu konudaki hukuk süreci bitmiştir.

29.05.2006 tarihinde verilen yürütmeyi durdurma kararın üzerinden 57 ay, 27.11.2007 tarihinde verilen esas iptal kararının üzerinden 32 ay geçmesine rağmen, AKP Hükümeti ve konunun ilgili kurum yetkilileri YARGI KARARINI UYGULAMAYARAK suç işlemeye devam etmiş ve kamuyu zarara uğratmıştır.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06650 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği