Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Doğanlı Karahasan Köyü, Tomsuklu Mevkiinde kurulması planlanan "Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Projesi" ile ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen 1 Haziran 2006 tarihli "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararının, çevre ve insan sağlığı açısından yaratacağı olumsuz etkiler nedeniyle iptali istemiyle açılan dava sonuçlanmıştır. Gaziantep 2. İdare Mahkemesi'nde görülen davada mahkemenin verdiği 6 Şubat 2009 tarihli kararda:

"Uyuşmazlık konusu olaya ilişkin olarak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Mahkememize sunulan dilekçede; Bakanlık birimlerinden alınan 29.01.2009 tarih ve 690 sayılı yazı ile, Kahramanmaraş Valiliği'nin 09.01.2009 tarih ve 197 sayılı yazısında, MARAŞÇEBBİR adı altında kurulan Belediyeler Birliği tarafından dava konusu proje alanından vazgeçildiği ve yeni yer seçimi çalışmalarına başlanıldığı anlaşılmıştır.(..) Bu durumda, uyuşmazlığın konusunu oluşturan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararına ilişkin olarak, yukarıda anılan davalı idare işlemleri ile bahsi geçen projenin ortadan kaldırılması sonucunda açılan iş bu davanın konusunun ortadan kalktığı sonucuna varılmıştır." denilmektedir.

Dava süreci devam ederken, proje alanına iş makinelerinin gelerek inşaat çalışmalarına başlaması, yöredeki köylülerin protestolarına yol açmış ve Valilik tarafından iş makinelerinin çalışmaları durdurulmuştu. Yaşanan olayların devam etmesi ve kaygı verici bir boyuta erişmesi nedeniyle davacı ve müdahil kurumların da içinde yer aldığı Beyazadımlar Platformu temsilcileri, 17 Mart 2008 tarihinde Kahramanmaraş Valiliği'ni ziyaret ederek çöp tesisinden vazgeçilmesi için hazırladıkları teknik ve bilimsel raporları içeren kapsamlı bir dosyayı Valiliğe sunmuşlardı.

Türkiye'de en önemli kentsel çevre sorunlarından birisi olan "Katı Atık Yönetimi" toplamadan taşınmasına, bertarafından geri kazanımına kadar tüm süreçleri ile birlikte planlanması gereken bütünleşik bir süreçtir. Ülkemizde ekolojik, sosyal ve ekonomik yönleri ile göz ardı edilemeyecek toplumsal bir sorun olan çöp sorunu, ancak bilimsel ve teknik yaklaşımların kamusal bakış açısı ile ele alınması ile çözüme kavuşturulabilir. Katı atıkların depolama aşamasında çevre ve halk sağlığı açısından en önemli aşamalardan biri yer seçimidir. Yer seçimi aşamasında Çevresel Etki Değerlendirme süreçlerinin halkın ve meslek odalarının katılımı ile bilimsel metodlara dayanılarak sağlıklı işletilmesi önem taşımaktadır.

Bizlerin ve yöre halkının toprağına ve geleceğine sahip çıkmak ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını savunmak için üç yıldır yürüttüğü mücadelenin sonucunda proje iptal edilmiştir. "Ya tutarsa" düşüncesiyle son günlerde sıkça rastlanan hukuk dışı mevzuat düzenlemeleri ve idari uygulamalarda yargı kararının aleyhine sonuçlanacağını anlayan yöneticiler dava sonucunu beklemeden gerekli düzeltmeleri yapmaktadır. Yapılan hatanın fark edilmesi bakımından olumlu karşılanabilecek bu uygulamanın son dönemde yaygınlaşması çevre konusunda samimi olmayan politikaları da su yüzüne çıkarmaktadır. Yargı kararlarına ihtiyaç olmadan katılımcı ve bilimsel metodlara dayanan ÇED süreçlerinin de bir gün gerçekleşmesi umuduyla mücadelemiz sürecektir.

Çağdaş Hukukçular Derneği
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği