20 Aralık 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32049

YÖNETMELİK

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odasından:

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ METALURJİ VE MALZEME

 MÜHENDİSLERİ ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 14/2/2005 tarihli ve 25727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine “Üye” tanımından sonra gelmek üzere aşağıdaki tanım eklenmiştir.

“Temsilcilik: Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası temsilciliklerini,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 15- Oda Genel Kurulunda TMMOB Genel Kurul Yönetmeliği uygulanır. Oda Genel Kurulu iki yılda bir Şubat ayı içerisinde Yönetim Kurulunca saptanacak tarihte ve yerde toplanır. Toplantı tarihinin, görüşmeler cumartesi akşamına kadar tamamlanacak ve pazar günü seçimler yapılacak şekilde saptanması zorunludur.

Oda Genel Kurulu asıl delegeler ve doğal delegelerden oluşur. Delegelik hak ve yetkileri bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerlidir. Delegeler olağanüstü genel kurullarda da görev yaparlar.

a) Asıl delegeler toplam üye sayısının %4’ü oranında ve 250 kişiden çok olmamak üzere şube genel kurullarınca, şubelerin ve bölge temsilciliklerinin dışında kalan iller için ise Ankara’da Oda Yönetim Kurulunun görevlendirdiği Oda temsilcisinin nezaretinde ve Şube Genel Kurulu esaslarına uygun olarak yapılacak seçimlerle, üye sayısı oranına bağlı olarak seçilen delegelerdir.

b) Oda Yönetim, Denetleme ve Onur Kurullarının asıl üyeleri ile Birlik Genel Kurulunda seçilen Birlik Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurullarının Oda mensubu asıl üyeleri Genel Kurulun doğal delegeleridir.

Oda Genel Kurulu, delege tam sayısının çoğunluğu ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda, yedi gün sonra yapılacak ikinci toplantı için çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan delege sayısı, Oda Yönetim, Onur ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri, Oda Mensubu Birlik Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, Yüksek Onur ve Denetleme Kurulu aday sayısı toplamının altında olamaz.

Oda Genel Kurulu aşağıdaki esaslara göre toplantıya çağrılır:

a) Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından en az 15 gün önce, Genel Kurula katılacak delegelerin üçer kopya olarak hazırlanmış listelerini, toplantının gündemini, yerini, gününü, saatini ve çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirten bir yazıyla birlikte görevli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına iletir.

b) Genel Kurul toplantısına katılamayacağı belli olan delegelerin istifa yazıları da istenmesi durumunda görevli hakime iletilir.

c) Gerekli incelemeden sonra hakim tarafından onaylanan listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, Odanın ve Birliğin ilan yerlerinde asılmak suretiyle ve üç gün süre ile ilan edilir.

ç) Delege listesi hakim tarafından kesinleştirilir.

d) Yasal sürecin tamamlanmasını ve listelerin kesinleşip Genel Kurula ilişkin diğer hususların onaylanmasını izleyen 3 gün içinde Yönetim Kurulu, Genel Kurulu delegelere duyurur ve ülke genelinde günlük bir gazetede ilan eder.

e) Oda Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısının düzenli bir şekilde yapılamayacağının anlaşılması durumunda toplantı başlamadan önce Genel Kurulu, ancak bir kez olmak ve iki ayı geçmemek üzere erteleyebilir. Bu durumda Oda Yönetim Kurulu, yeni Genel Kurulun tarihini ve yerini, görevli hakimin onayını da alarak belirler ve toplantı tarihinden en az 10 gün önce delegelere duyurur ve ülke genelinde günlük bir gazete ile ilan eder.

Oda Genel Kurullarının seçimler hariç, sonuçlarıyla ilgili her türlü anlaşmazlık, Birlik Yönetim Kurulu tarafından kesin çözüme bağlanır.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinde yer alan “üyelerin” ibaresi “delegelerin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu ve 24 üncü maddelerinde yer alan “üye” ibareleri “delege” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendine “duyurulması,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Oda Genel Kurulu delegelerinin belirlenmesi ve duyurulması,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

 

 

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği