TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

MESLEK KOMİSYONLARI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ


Amaç
Madde 1– 
Oda faaliyetlerinin ve mesleki etkinliklerin sağlıklı yürütülmesi, geliştirilmesi, uzmanlık konularına yönelik görüş oluşturulması, Oda Yönetim Kurulu ile Şube Yönetim Kurullarının çalışmalarına yardımcı olunması amacıyla oluşturulacak Meslek Komisyonlarının çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
Madde 2–
 Bu Yönerge Oda bünyesinde yardımcı organ olarak oluşturulacak Meslek Komisyonları ile ilgili düzenlemeleri kapsar.

Dayanak
Madde 3-
 Bu Yönerge, TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği‘nin 33. Maddesi “r” bendine ve 7. Maddesi ‘‘k’’ bendine ve 37. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar
Madde 4-
 Bu Yönerge’de geçen;
Birlik: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,
Oda: TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odasını,
Şube: TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Şubelerini,
Temsilcilik: TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Temsilciliklerini,
Üye: TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası üyelerini,
Meslek Komisyonu: Oda, Şube ya da Temsilcilik çalışmalarına yardımcı olmak üzere oluşturulan, mesleki ihtisas alanlarının bir veya birden fazlasında özelleşmiş çalışma grubunu
ifade eder.

Komisyonların Oluşturulması
Madde 5-
 Meslek Komisyonu üyeleri Oda komisyonları için Oda Yönetim Kurulu tarafından Şube ve Temsilcilik komisyonları için Şube Yönetim Kurulu tarafından, Oda üyeleri arasından aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde atanır:
a) Tercihen konu ile ilgili varsa eski Meslek Komisyonu üyelerinden en az bir kişi,
b) Konu ile ilgili uzman üyelerden gerekli sayıda,
c) Gerekli görüldüğünde Oda üyesi olmayan meslektaşlardan ve meslek dışı uzmanlardan da destek alınabilir, Yönetim Kurulu onayı ile Meslek Komisyonuna dahil edilebilir,

 1. d) Görev ve çalışmaları Alt Meslek Komisyonlarının oluşturulmasını gerektiren durumlarda, Yönetim Kurulunun onayı ile Meslek Komisyonu üyeleri arasından en az birinin iletişim ve yönlendiricilik anlamında yer aldığı Alt Meslek Komisyonları kurabilir. Alt komisyonun çalışma biçimi ilgili Meslek Komisyonu tarafından belirlenir,
  e) Meslek Komisyonu üyeleri, Oda kapsamındaki komisyonlardan en fazla iki tanesinde görev alabilir,
  f) Meslek Komisyonu ve Oda Yönetim Kurulu ve/veya Şube Yönetim Kurulu arasındaki koordinasyonu sağlamak amacıyla bir Yönetim Kurulu asıl ya da yedek üyesi Meslek Komisyonuna atanır,
 2. f) Meslek Komisyonları, Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar.

Madde 6- Meslek Komisyonları üye sayısı tek olarak oluşturulur. Beş ya da daha az üyeden kurulu Meslek Komisyonlarında üyeler kendi aralarında bir başkan ve bir raportör, yedi ya da daha fazla üyeden kurulu Meslek Komisyonlarında ise bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçerler.


Meslek Komisyonlarının çalışmaları
Madde 7–
 Başkan Meslek Komisyonunu temsil eder ve komisyon çalışmalarını yönetir. Başkan yardımcısı başkan bulunmadığı zaman onun görevini yürütür. Raportör, başkan ve başkan yardımcısının bulunmadığı zaman başkanlık görevini üstlenir, diğer zamanlar komisyonun yazı işlerini yönetir. Raportörün bulunmadığı toplantılarda raportörlük görevi üyelerden biri tarafından yapılır.

Madde 8– Meslek Komisyonu, Başkan, başkan yardımcısı ve raportörün en az birisinin olması durumunda salt çoğunluk ile toplanır. Kararlar mutabakatla alınır, konsensüs sağlanamadığı durumlarda konu bir sonraki toplantıda yeniden görüşülür. Yine sağlanamaz ise konu Meslek Komisyonunu kuran Yönetim Kuruluna taşınır.

Madde 9- Komisyonlar üstlendikleri göreve ilişkin bir çalışma takvimi hazırlayıp komisyonu kuran Yönetim Kuruluna sunarlar. Yönetim Kurulunun onayı ile çalışmaya başlarlar. Süreli meslek komisyonlarının çalışma takviminin Yönetim Kurulunun süresi ile sınırlı olması tercih edilir.


Madde 10- Meslek Komisyonu toplantı günleri ve periyodu Odanın veya Şubenin bilgisi dâhilinde komisyon tarafından belirlenir. Komisyon toplantıları verilen konunun bitimine ya da yapılacak bildirime kadar devam eder. İvedi durumlarda Oda veya Şube Yazman üyesi tarafından toplantı günü değiştirilebilir.

Madde 11– Üst üste üç toplantıya katılmayan komisyon üyesinin üyeliğe devamı, Meslek Komisyonun da bu konudaki kararı göz önüne alınarak Oda/Şube Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Meslek komisyonu üyeleri, ilgili yönetim kuruluna sunacakları dilekçe ile Meslek Komisyonundan ayrılabilir. Ayrılan üyenin yerine, takip eden ilk yönetim kurulunda Yönetim Kurulu tarafından yeni bir üye seçilir.

Madde 12- Gerekli durumlarda Meslek Komisyonları GYK toplantılarında çalışmaları hakkında sunum yapar, bilgi verirler.

 

Madde 13- Gerekli durumlarda Yönetim Kurulunun oluru ile Meslek Komisyonu başkanı Oda/Şube adına görüşmelerde bulunabilir, açıklama yapabilir.


Madde 14- Raportörün görevleri
a) Komisyon defterine yazılmış ya da deftere yapıştırılmış tutanakların üyelere imzalattırılarak saklanmasının ve düzenli tutulmasının sağlanması,
b) Komisyon tutanaklarının ve devam cetvellerinin Oda’ya/Şube’ye toplantı sonrasında verilmesi,
c) Yönetim Kurulu kararını gerektiren hallerde konunun Oda/Şube Yazman Üyesine iletilmesi,
d) Gerekli görülmesi halinde Oda/Şube adına yazılacak yazıların hazırlanması, konu ile ilgili bilgi ve belgelerin sağlanması,
e) Komisyon toplantısına üyelerin çağırılması,
f) Toplantı günlerinin, diğer komisyonların çalışmalarını aksatmayacak şekilde tespiti ve komisyon üyelerine bildirilmesi, gündem, bilgi ve belgelerin komisyon üyelerine iletilmesinin sağlanması,
g) Komisyonun önceden belirlenen günde toplanamaması halinde Oda/Şube ile iletişim kurularak toplantı için uygun günün belirlenmesi,
h) Komisyon sözcülüğü,

Madde 15– Toplantı Tutanak, rapor ve yazışmaları Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kurumsal formata uygun olarak yapılır.

 

Madde 16- Meslek Komisyonu çalışmaları; komisyonun kuruluş amacı, hedefleri, komisyona verilen somut görevler ve konular göz önüne alınarak Oda Yönetim Kurulu adına Yazman Üyesi, Şube Yönetim Kurulu adına Şube Yazman Üyesi tarafından Komisyon Karar Defterleri üzerinden izlenir.

Madde 17- Meslek Komisyonu çalışmaları için yapılacak giderler Yönetim Kurulu oluru ile Oda bütçesinden karşılanır.

 

Meslek Komisyonlarının sorumlulukları

Madde 18- Oluşturulan Meslek Komisyonları, Yönetim Kuruluna karşı aşağıdaki hususlarda sorumludur:

 1. Meslektaşlar arasında örgütlenme ve dayanışmayı güçlendirecek politikaların oluşturulması,
 2. Meslek alanı ile ilgili örgütlenme, yayın, meslek içi eğitim vb. sektörel komisyonlarının kurulması ve çalışmaların yaygınlaştırılması,
 3. Meslektaşlar arasında örgütlenmenin ve dayanışmanın güçlendirilmesi,
 4. Meslek alanına özgü çalışmalar yapılması, bilgi-birikiminin oluşturulması,
 5. Meslek alanı ile ilgili konularda Oda Yönetim Kurulu’na danışmanlık yapılması,
 6. Oda birimlerinde yürütülecek sektörel çalışmalarının eşgüdümlenmesi,
 7. Meslektaş toplantıları düzenleyerek üyelerin genel eğilim ve istemlerinin belirlenmesi, katılım sağlanması,
 8. Mesleğin gelişmesini sağlayacak araçların oluşturulması,
 9. Meslek alanındaki sektörlerin geliştirilmesi, düzeyinin yükseltilmesi ve üyelerin çıkarlarının korunmasıdır.


Yürürlük

Madde 19- 
 Bu yönerge, TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulunun 27 / 04 / 2024 tarih ve 003-A sayılı toplantısında 20 No’lu karar ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Yürütme
Madde 20- 
Bu yönerge hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği