Resmi Gazete Tarihi: 11.11.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29529

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI
ÇALIŞMA VE FAALİYET ALANLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, metalurji mühendisleri, metalurji ve malzeme mühendisleri, malzeme mühendisleri, malzeme bilimi ve mühendisleri ile seramik mühendislerinin mesleki faaliyet ve çalışma alanlarının belirlenmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, metalurji mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, malzeme mühendisliği, malzeme bilimi ve mühendisliği ile seramik mühendisliği disiplinlerinin faaliyet ve meslek erbaplarının çalışma alanlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 39 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birlik (TMMOB): Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini,
b) Oda: TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odasını,
c) OYK: Oda Yönetim Kurulunu,
ç) Şube: TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Şubesini,
d) Temsilcilik: TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Temsilciliğini,
e) Üye: Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odasına üye olan metalurji, metalurji ve malzeme, malzeme, malzeme bilimi ve mühendisi, seramik mühendisi veya yüksek mühendislerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Meslek Disiplinlerinin Faaliyet ve Çalışma Alanları

Faaliyet ve çalışma alanları

MADDE 5 - (1) Oda üyelerinin faaliyet ve çalışma alanına giren işler aşağıda belirtilmiştir;

a) Demir-çelik metalurjisi; demir-çelik tesislerinin üretim süreçlerinin tasarımı ve projelendirilmesi, birincil ve ikincil yöntemlerle demir-çelik üretimi, alaşımlandırılması, işlenmesi ve şekil verilmesi, demir-çelik üretimindekimetalurjik proseslerde gerekli olan katkı ve diğer malzemelerin üretimi,
b) Demir-dışı metaller metalurjisi; demirdışı-metal tesislerinin üretim süreçlerinin tasarımı ve projelendirilmesi, birincil ve ikincil yöntemlerle demirdışı-metal üretimi, alaşımlandırılması, işlenmesi ve şekil verilmesi demir dışı metallerin üretimindeki metalurjik proseslerde gerekli olan katkı ve diğer malzemelerin üretimi,
c) Döküm; döküm tesislerinin üretim süreçlerinin tasarımı ve projelendirilmesi demir-çelik ve demir-dışı metal malzemelerin döküm yoluyla şekillendirilmesi ve dökümü izleyen ardıcıl işlemler, birincil ve ikincil yöntemlerle üretim, alaşımlandırılma, işleme ve şekil verme,
ç) Plastik şekil verme; demir-çelik ve demir-dışı metal yarı-ürün ve ürünlerin plastik olarak şekillendirilmesi, hadde, ekstrüzyon, dövme, tel çekme ve benzeri ardıcıl işlemler,
d) Seramik, cam ve refrakter; seramik üretimi, cam üretimi ve refrakter malzemelerin üretimi, işlenmesi, uygulanması,
e) Plastik ve kompozitler; plastik malzemelerin ve kompozit malzemelerin üretimi, işlenmesi ve uygulanması,
f) Endüstriyel fırınlar ve yardımcı makine ve ekipmanlar; metalurjik proseslerde kullanılan fırın ve yardımcı makine ve ekipmanların imalatı, devreye alınması,
g) Isıl işlem; demir-çelik ve demir-dışı metallerden mamül yarı ürün ve ürünlerin ısıl işlem uygulamaları,
ğ) Kaynak; kaynak malzemelerinin üretimi, uygulanma alanında kullanımı,
h) Toz metalurjisi; toz metalurjisi ile üretim ve malzemelerin kaplanması,
ı) Korozyondan koruma; metalik esaslı ya da olmayan malzeme, makine ve ekipman, konstrüksiyon ve ürünlerin korozyondan korunması,
i) Yüzey işlem; metalik esaslı ya da olmayan malzeme, makine ve ekipman, konstrüksiyon ve ürünlerin farklı tekniklerle kaplanması, kaplama malzemelerinin ve ekipmanlarının üretimi, uygulanması,
j) Kalite-kontrol; endüstriyel proseslere hammadde, katkı malzemesi, sarf malzemesi, yarı ürün ve ürün olarak dâhil olan tüm malzeme ve ürünlerin kalite kontrolü, kalite kontrol ekipmanlarının üretimi uygulamalarına yönelikmetalurji ve malzeme mühendisliği hizmetleri,
k) Tahribatsız muayene; metalik ya da metal dışı malzemelerden mamül konstrüksiyonların yerinde kontrolüne yönelik metalurji ve malzeme mühendisliği hizmetleri,
l) Gözetim hizmetleri; metalurjik proseslere hammadde, katkı malzemesi, sarf malzemesi, yarı ürün ve ürün olarak dâhil olan tüm malzeme ve ürünlerin ticari süreçlerde nitel ve nicel kontrol amaçlı olarak gözetimi,
m) Malzeme seçimi ve uygulamaları; metalurjik prosesler için proje ya da tasarıma uygun malzeme seçimi, işlenmesi ya da modifikasyonu,
n) Yeni malzemeler; metalik ya da metal dışı yeni malzemelerin üretimi ve geliştirilmesine yönelik metalurji ve malzeme mühendisliği hizmetleri,
o) Proje, tasarım, fizibilite, kurulum ve devreye alma; metalurjik tesisler için proje, tasarım ve fizibilite hazırlanması, makine ve ekipman seçimi, süreç seçimi, tesis kurulumu ve devreye alınmasına yönelik metalurji ve malzeme mühendisliği hizmetleri,
ö) Çevre; metalurjik proseslerde oluşan katı, sıvı ve gaz atıkların toplanması, zararsız hale getirilmesi ve mümkün ise değerlendirilmesi ve bu proseslere uygun teknoloji, makine ve ekipman seçimi, üretimi ve uygulaması,
p) İşçi sağlığı ve iş güvenliği; metalurjik tesislerde işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmeti vermek.

(2) Birinci fıkrada belirtilen işlemlerle ilgili olarak teknik uygulama, danışmanlık, kullanıcıya sunum ve malzeme temini işlemleri de Oda üyelerinin faaliyet ve çalışma alanına girer.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada sayılan hizmetlere ilişkin, TMMOB ve TMMOB'ye bağlı diğer odaların kendi mevzuatlarında yer alan görev alanları ile ilgili yetki ve sorumlulukları saklıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 6 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği