TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
METALURJİ  VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI
TEMSİLCİLİKLER YÖNETMELİĞİ

Amaç
Madde 1
- Bu Yönetmelik, Oda üyelerinin çalıştıkları il ve işyerlerinde; Oda amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak, etkinlikler düzenlemek ve işyerlerinde bulunan üyelerle Oda arasında iletişim kurulması için  temsilcilik örgütlenmesinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam
Madde 2
- Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, Oda çalışmalarının gerektireceği durumlarda, Metalurji Mühendisleri, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri, Malzeme Bilimi ve Mühendisleri, Seramik Mühendisleri'nin ve yüksek mühendislerinin ortak gereksinimlerini karşılamak, mühendislik çalışmalarını kolaylaştırmak, Metalurji Mühendisleri, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri, Malzeme Bilimi ve Mühendisleri, Seramik Mühendisleri'nin ve yüksek mühendislerinin mühendisliğinin genel çıkarlara uygun olarak gelişimini sağlamak, mühendislerin birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni oluşturmak, mühendislik disiplinini korumak amacı ile İl ya da İşyerlerinde diğer mühendislik Odaları ile işbirliğini de gözeterek kuracağı Temsilcilikler'in kuruluşu, görev ve sorumlulukları ile ilgili esas ve usulleri kapsar.

Dayanak
Madde 3
- Bu Yönetmelik, TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği'nin 33/t maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4
- Bu yönetmelikte geçen;

Oda: TMMOB Metalurji ve Malzeme  Mühendisleri Odası;
Oda Yönetim Kurulu: Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Merkez ve Şube Yönetim Kurulu
İşyeri: Oda üyelerinin çalıştıkları işyerleri,
Üye: Oda'ya kayıtlı Metalurji Mühendisleri, Metalurji ve Malzeme Mühendisleri, Malzeme Bilimi ve Mühendisleri, Seramik Mühendisleri  ve yüksek mühendisleri
Temsilci: Merkez ya da Şube tarafından, illerde ve işyerlerinde görevlendirilen üye.

Kuruluş
Madde 5
- Şube kuruluşu için yeterli üye sayısının olmadığı illerde Oda-üye ilişkilerini geliştirmek amacıyla, Oda Yönetim Kurulu kararıyla il  temsilcilikleri kurulabilir. Temsilcilik, bir (1) temsilci ve gerektiğinde yardımcılarından oluşur.

Madde 6 - Bir işyerinde, küçük sanayi siteleri ya da organize sanayi bölgelerinde  çalışan en az 5 (beş) üyenin bulunması ve bunlardan birinin İl Temsilciliğine veya Oda Yönetim Kuruluna  başvurusu üzerine Oda Yönetim Kurulu kararı ile işyeri temsilcilikleri kurulur.Oda Yönetim Kurulu başvuruları en geç 30 gün içinde karara bağlar.

Madde 7 - İşyeri Temsilciliği kurulan işyerlerinde Oda Yönetim Kurulu kararı ile; (İl  temsilciliklerine bağlı işyerlerinde, İl Temsilciliğinin de görüşü alınarak) önceden duyuru yapılmak kaydıyla üye eğilimine göre yükümlülüklerini yerine getiren üyeler arasından Şube Yönetim Kurulu'nun bir çalışma dönemi için, işyeri temsilcisi ve gereğinde yardımcıları atanır. İşyeri temsilci ve yardımcılarının atamaları ilgili işyerlerine Oda Yönetim Kurulu tarafından yazılı olarak bildirilir. Atama sonrasında temsilciler TMMOB ve Oda mevzuatı ile uygulamaları konularında bilgilendirilir.

Madde 8 - İş yerinin büyüklüğüne bağlı olarak, iletişimin sağlanmasının zor olduğu büyük ölçekli işletmelerde; işyeri temsilcileri ve/veya temsilci yardımcıları sayısı, Oda Yönetim Kurulunca artırılabilir.

Madde 9 - İşyeri temsilcisi ve/veya yardımcıları, görev süresi dolmadan; İl Temsilciliklerine bağlı işyerlerinde, İl Temsilciliğinin de görüşü alınarak, diğer yerlerde doğrudan  Oda Yönetim Kurulu'nun kararıyla görevden alınabilir.

Madde 10 - Görevden ayrılmak isteyen işyeri temsilcisi ve/veya yardımcıları, Oda Yönetim Kuruluna yazılı başvuruda bulunmak zorundadır.

Madde 11
- Çeşitli nedenlerle boşalan işyeri temsilciliklerine, Madde 5,6,7'de belirtilen kurallara göre atama yapılır. Yeni işyeri temsilcisi ve/veya yardımcıları atanıncaya dek, eski işyeri temsilcisi ve/veya yardımcıları görevlerini sürdürür.

Madde 12 - Oda Yönetim Kurulu bir işyerinde 5 (beş) ten daha az üye kaldığında, işletmenin faaliyeti sona erdiğinde, ya da Oda açısından gerekli gördüğü durumlarda işyeri temsilciliğini kapatabilir.

Temsilcilerinin Görev Yetki Ve Sorumlulukları
Madde 13
- İl Temsilcileri

a) Bulunduğu ilde üyelere ve sektöre yönelik  Oda çalışma programının uygulanmasını sağlamak. Gerekli olan işyerlerinde işyeri temsilciliği açmak için Oda yönetim kuruluna öneride bulunmak.
b) İşsiz üyelerimizin istihdamına yönelik olarak işyerlerindeki mühendis gereksinimini hakkında Oda Yönetim Kuruluna bilgi aktarmak, oda yayınlarının üyelere ulaşması, üye aidatlarının toplanması gibi faaliyetleri yapmak.
c) Oda'ya öğrenci üye olarak kaydolanlar öncelikli olmak üzere Oda üyesi olmaya aday öğrencilere, işyerinde staj olanağı sağlanması için çalışma yapmak. Öğrencilere teknik gezi organizasyonunda yardımcı olmak, meslek odası tanıtımı yapmak.
d) İlde bulunan TMMOB'ye bağlı diğer meslek odalarının temsilcileri ya da şubeleri ile dayanışma ve paylaşım içinde olmak.

Madde 14 - İşyeri temsilcileri,

a) İşyerlerinde Oda Yönetim Kurulu ve İl Temsilciliği ile birlikte Oda çalışma programının gerçekleştirilmesinden sorumludur. Bu nedenle Oda ve temsilcilik çalışmaları, işyeri temsilcilerinin en etkin katılımıyla yürütülür. Etkin katılımın sağlanması için, yılda en az bir (1) kez il ya da bölge bazında  işyeri temsilcileri koordinasyon toplantısı yapılır. Her temsilci dönemsel çalışma raporunu bu toplantıda sunar.
b) Oda Yönetim Kurulu ve İl Temsilciliğinin verdiği görevleri yapar; Oda çalışma programı, Oda Yönetim Kurulu ve İl Temsilciliği kararları ve bilgisi dışında Oda adına herhangi bir etkinlikte bulunamaz.
c) Üye ile Oda arasında iletişimi kurmak, Oda etkinliklerini işyerinde duyurmak, toplantı, eylem ve etkinliklere katılım için çalışma yapmak.
ç) Oda çalışmaları ile ilgili işyerlerindeki üyelerin öneri ve eleştirileri ile her türlü sorunlarını belirleyip, işyeri temsilcileri toplantılarında veya yazılı olarak, Oda Yönetim Kuruluna veya İl Temsilciliğine iletmek,
d) İşyerindeki üye ödentilerinin ödemesini teşvik etmek, Oda tarafından verilen dergi, bülten, ajanda vb. basılı evrakı dağıtmak, üyelerin adres değişikliklerini bildirmelerini teşvik etmek, üye olmayanların üye yapılmasına yönelik çaba harcamak,
e)  İşyeri bilgi formunu; işyeri temsilcisi olarak atanmasından itibaren veya işyeri bilgi formundaki bilgilerde değişiklik olması halinde, değişiklik tarihinden itibaren onbeş (15) gün içinde düzenleyerek Oda Yönetim Kuruluna veya İl Temsilciliğine iletmek,
f) İşyerinde bulunan TMMOB'ye bağlı diğer meslek odalarının işyeri temsilcileri ile dayanışma ve paylaşım içinde olmak.
g) İşyerinin durumu ve üye sayısı uygun ise TMMOB İşyeri Temsilciliği oluşumuna katkıda bulunmak.
h) Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinde TMMOB İşyeri Temsilciliği oluşumuna katkıda bulunmak.

Madde 15 - İl temsilcileri yıllık bütçe önerilerini Oda yönetim kuruluna sunarlar. Her ay gelir-gider tablolarını rapor halinde Oda yönetim Kuruluna sunarlar.

Madde 16 - İşyeri temsilcisinin bulunduğu işyerinde, Oda'nın üyelerle ve işyerleriyle kurulan ilişkileri hakkında işyeri temsilcisine bilgi verilir. İşyeri temsilcisi ve/veya yardımcıları; öneri, eleştiri ve her türlü görüşleri, işyeri temsilcileri toplantıları ve Şube/İl Danışma Kurullarına taşır.

Madde 17 - Yardımcı atanmayan yerlerde; temsilcisi Oda çalışmalarının sürekliliği açısından kendi yerine çalışmalara katılacak olan üyeyi, Oda Yönetim Kuruluna veya İl Temsilciliğine önerir.

Yürürlük
Madde 18
-  Bu yönetmelik, TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası 28. Genel Kurulunda 12 nisan 2014 tarihinde kabul edilmiştir, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 19
- Bu yönetmelik hükümlerini TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu yürütür.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği