Davalar

Sinop İli, Merkez İlçesi Abalı Köyü İnceburun mevkiinde yapılması planlanan Nükleer Güç Santralı (NGS) için tarihi karar duruşması ise 28 Mart 2022 pazartesi günü yapıldı.

EUAŞ tarafından hazırlatılan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporuna Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından ÇED olumlu kararı verilmesi üzerine, 2 Ekim 2020 tarihinde 60 bireysel ve 14 kurumsal katılımcıyla açılan davanın karar duruşması Samsun 3. İdare Mahkemesi`nde tüm gün boyunca sürdü.

1 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren ve ülkemizdeki mevcut zeytinliklerin Madencilik faaliyetleri kapsamında sökülebilmesini sağlayacak olan yönetmelik değişikliğine karşı TMMOB ve Bağlı odaları tarafından dava açıldı.

Yüzlerce yıllık tarımsal emeğin ürünü olan ve anayasa ve yasalar tarafından koruma altında tutulan zeytinliklerin maden şirketleri tarafından ortadan kaldırılmasına yönelik değişiklik kamuoyunda büyük bir tepki yaratmıştı.

Nükleer Karşıtı Platform (NKP) Bileşenleri, Sinop ve Ayancık Belediyeleri, Odamızın da içinde bulunduğu demokratik kitle örgütleri, Sinop Nükleer Güç Santralı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) rapora karşı; 2 Ekim 2020 tarihinde Sinop Adliyesi’nde iptal davası açtı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 11 Eylül 2020 tarihinde onaylanan, Sinop İli, Merkez İlçesi Abalı Köyü İnceburun mevkiinde EUAS International ICC Merkezi Jersey Adaları Türkiye Merkez Şubesi tarafından yapılması planlanan, Sinop Nükleer Santralı projesi nihai ÇED raporu sürecinin doğru işletilmemesi, halkın katılım toplantısına halkın katılımının Sinop Valiliği tarafından TOMA’lar, biber gazıyla engellenmesi dolayısı ile halkın görüşlerinin alınmadan askıya çıkartılarak onaylanmasına itiraz eden; NKP Bileşenleri, Sinop ve Ayancık Belediyeleri ile çok sayıda demokratik kitle örgütü kararı mahkemeye taşıyarak bir kez daha “Nükleer Santrala Hayır” dedi. 

SİVAS İli, Kangal İlçesi; Bakırtepe mevkiindeki KOÇ grubuna bağlı Demir-Eksport şirketi tarafından işletilecek Bakırtepe Altın Madeni Projesi ile ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13.03.2013 tarihinde verilen ÇED olumlu kararına karşı açtığımız davada yürütmeyi durdurma kararı aldık.

Bu konuyu destekleyen kurumlar olarak yaptığımız basın açıklaması aşağıdadır.

Her Yer Gezi Parkı, Her Yer Direniş…

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu


BASINA VE KAMUOYUNA

BİR ÇEVRE KATLİAMINA DAHA SİVAS İDARE MAHKEMESİ DUR! DEDİ

SİVAS İli, Kangal İlçesi ; Eğricek, Elkondu ve Pınargözü Köyleri sınırları içerisinde bulunan SİYANÜRLÜ ALTIN İşletmeciliği ile ilgili olarak ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI tarafından 13.03.2013 tarihinde ''Bakırtepe Altın Madeni Projesi'' Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu'na OLUMLU kararı verilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na karşı yöre yurttaşları, çevreye duyarlı meslek odaları ve dernekler tarafından açılan davada; SİVAS İdare Mahkemesi 30.05.2013 tarihinde ''Yürütmeyi Durdurma" kararı vermiştir. Mahkeme kararı, 03.06.2013 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bildirilmiştir. Anayasa' 138. maddesine göre; yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez. Ancak bugüne kadar KOÇ grubuna bağlı Demir-Eksport şirketi yörede büyük çevre felaketine yol açan madencilik faaliyetine mahkeme kararına rağmen devam edilmektedir.

Kamunun zararına olduğu yargı kararıyla ve bu yargı kararlarına dayanak olan bilirkişi hesaplamalarında açıkça ortaya konulmuş özelleştirme işlemlerini iptal eden yargı kararının uygulanmaması amacıyla bir kez daha hukuk devleti ilkesi yok sayılarak Bakanlar Kurulu kararı alınmıştır. Tartışmasız bir şekilde kamu yararına aykırı olan Bakanlar Kurulu kararı aleyhine TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından Danıştay'a dava açılmıştır.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar, Özelleştirme Kararlarını İptal Eden Yargı Kararlarını Uygulamamak ve Sorumluluktan Kurtulmak için Bakanlar Kurulu Kararı Aldı.

AKP Hükümeti'nin, 12 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, Eti Alüminyum, Seka-Balıkesir, TÜPRAŞ, Kuşadası ve Çeşme limanı özelleştirme kararları yargısal denetimden muaf hale getirilmiştir. Bakanlar Kurulu'nun bu kararıyla, Türkiye'nin fabrikalarını, madenlerini, limanlarını, barajlarını ve benzer bütün kamusal varlıklarını sermayeye hibe etmenin önünde hiçbir hukuksal engel kalmamıştır.

Anayasa'nın 2.maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir. Anayasa'nın 125.maddesinde belirtilen idarenin yargısal denetimi, Hükümetin bu uygulamasıyla yok sayılmıştır. Anayasa'nın138.maddesine göre ise; "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez." Anayasa'nın son derece açık bu hükmüne aykırı olarak yasama ve yürütme yetkisi, yargı erkini kısıtlayıcı ve işlevsizleştirici bir şekilde kullanılmıştır. Açıkça Anayasa'ya aykırı bir uygulama söz konusudur.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından Seydişehir Eti Alüminyum Tesisleri’nin özelleştirilmesi ile ilgili açılan davalarda verilen yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarını uygulamamaları nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Özelleştirme Yüksek Kurulu üyesi bakanlar tazminat ödemeye mahkum oldu. Konuyla ilgili olarak Metalurji Mühendisleri Odası Başkanı Cemalettin Küçük ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 28 Mart 2012 tarihinde TMMOB’de bir basın toplantısı düzenledi.

BASINA VE KAMUOYUNA

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE BAKANLARI YARGI KARARLARINI UYGULAMADIKLARI İÇİN TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM OLDU
.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından Seydişehir Eti Alüminyum Tesisleri‘nin özelleştirilmesi ile ilgili açılan davalarda verilen Yürütmeyi Durdurma ve ardından İptal kararları, altı yıldır uygulanmamaktadır. Bu davalarda Danıştay, dava konusu özelleştirme işlemleri sonucunda kamunun zarara uğratıldığını açıkça belirtilmiştir. Eti Alüminyum Tesisleri ve bu tesisle birlikte özelleştirilen baraj, liman, madenler ve sosyal tesislerin tamamı ülkemizde yaşayan insanların ortak varlığıdır. Bu ortak varlığı korumaya dönük yargı kararlarını uygulamayanlar, her şeyden önce toplumsal bir zarara yol açmaktadırlar.

BAŞBAKAN VE BAKANLAR, TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI'NA 10.000 TL MANEVİ TAZMİNAT ÖDEYECEK

Seydişehir ETİ Alüminyum Tesisleri'nin özelleştirilmesi ile ilgili TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından açılan davalarda verilen Yürütmeyi Durdurma ve İptal kararlarını uygulamamaktan doğan kusuru nedeniyle kişisel olarak sorumlu olan Recep Tayyip ERDOĞAN (Başbakan), Kemal UNAKITAN (Maliye Bakanı), Ali COŞKUN (Sanayi ve Ticaret Bakanı), Binali YILDIRIM (Ulaştırma Bakanı), Mehmet ŞİMŞEK (önce Devlet Bakanı daha sonra Maliye Bakanı olarak) ve Ali BABACAN (Devlet Bakanı) Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) üyesi sıfatıyla, Metin KİLCİ (Eski Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanı) ve Ahmet AKSU (Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkan Vekilliği) hakkında 10.000 (Onbin)TL manevi tazminat davası talebiyle açılan dava kabul edildi.

Bu konuda 28 Mart 2012 Çarşamba günü Saat : 15.00'da TMMOB Genel Merkezinde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin KÜÇÜK tarafında basın toplantısı düzenlenecektir.

Saygılarımızla,

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Tarih : 28 Mart 2012 Çarşamba
Saat : 15.00
Toplantı Yeri : TMMOB Genel Merkezi
Adres : Selanik Caddesi No:19 K:1 Yenişehir, Ankara

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Gümüştaş Maden ve Tic AŞ’ne verilen Niğde-Ulukışla Maden Köyü civarında kurulması ve işletilmesi planlanan “Kurşun-çinko-gümüş-altın madeni ocağı projesi” ile ilgili olarak 21/04/2011 tarihli ÇED Olumlu işleminin iptal edilmesi için açılan davada, dava konusu ÇED olumlu işleminin Yürütmesinin Durdurulmasına karar verildi.

TMMOB'ne bağlı Çevre, Jeoloji, Kimya ve Metalurji Mühendisleri Odaları tarafından Aksaray İdare Mahkemesi'nde açılan davada; dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi imkansız zararların doğabileceği belirtilerek Yürütmeyi Durdurma kararı verildi.

Bergama Ovacık Altın Madeni ile ilgili mahkeme kararlarının uygulanmaması nedeniyle dönemin Başbakanı ve ilgili bakanların tazminata mahkum edildiklerini ve AİHM'den rekor düzeyde tazminat kararları verildiğini bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyoruz.

Bu nedenle Ulukışla halkının siyanürlü altın madenciliğine karşı verdiği mücadelesinde yalnız olmadığını ve verilen mahkeme kararının takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası

2010 ÖSYS kılavuzundaki teknoloji fakülteleriyle ilgili kısımların yürütmesi TMMOB’nin başvurusu ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca durduruldu. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, konuya ilişkin olarak 22 Nisan 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

2010 ÖSYS kılavuzundaki teknoloji fakülteleriyle ilgili kısımların yürütmesi TMMOB‘nin başvurusu ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca durduruldu. 2010 yılında teknoloji fakültelerine yerleştirilen 3600 öğrencinin ve ailelerinin mağduriyetini Siyasal İktidar sorumluluktan kaçmayarak ivedilikle gidermelidir.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği