Kamunun zararına olduğu yargı kararıyla ve bu yargı kararlarına dayanak olan bilirkişi hesaplamalarında açıkça ortaya konulmuş özelleştirme işlemlerini iptal eden yargı kararının uygulanmaması amacıyla bir kez daha hukuk devleti ilkesi yok sayılarak Bakanlar Kurulu kararı alınmıştır. Tartışmasız bir şekilde kamu yararına aykırı olan Bakanlar Kurulu kararı aleyhine TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından Danıştay'a dava açılmıştır.

6300 Sayılı Torba Yasa ile Bakanlar Kurulu'na Anayasa'ya aykırı şekilde yargı kararlarını tanımama yetkisi verilmiştir. Bu yetkiye dayanılarak alınan 11.06.2012 tarihli ve dava konusu Bakanlar Kurulu kararı sonucunda;

"MADDE 1 -(1) Özelleştirme uygulamaları sonucunda nihai devir sözleşmesi imzalanarak devir ve teslim işlemleri tamamlanmış olan özelleştirme işlemleri hakkında verilen yargı kararlarının uygulanmasında ortaya çıkan fiili imkansızlık nedeniyle;

a) Eti Alüminyum A.Ş.'nin %100 oranındaki hissesinin satış yöntemiyle özelleştirilmesi,
b) Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Kuşadası Limanının işletme hakkı verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi,
c) Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait Çeşme Limanının işletme hakkı verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesi,
ç) SEKA-Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş.'ye ait Balıkesir İşletmesinin varlık satışı yöntemiyle özelleştirilmesi,
d) Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.'nin %14,76 oranındaki hissesinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Toptan Satışlar Pazarında satılması,

işlemlerini iptal eden yargı kararlarıyla ilgili olarak geriye ve ileriye yönelik herhangi bir işlem tesis edilmemesi ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca bu yönde yapılmış olan iş ve işlemlerin devam ettirilerek sonuçlandırılması kararlaştırılmıştır."

Bu kararla başta Eti Alüminyum'un özelleştirilmesi süreci olmak üzere ülkemizde Hukuk Devletinin çok ciddi ve vahim darbeler aldığı görülmektedir. Hukuk Devleti ilkesinin yara almasının toplumsal sonuçlarının giderilmesinin olanaksız olacağı ortadadır. Anayasa'nın 135.maddesinde statüsü tanımlanan kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olan TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası'nın görevlerinin bir gereği olarak ETİ Alüminyum Tesisleri'nin özelleştirilmesi ile ilgili açmış olduğu davalarda elde edilen yargı kararlarının uygulanmaması; tüzel kişi olarak yasal varlık koşullarının tanınmaması ve işlevsizleştirilmesi anlamına da gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 138.maddesine göre; "Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez." Bununla birlikte TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası olarak söz konusu Bakanlar Kurulu kararının sadece Eti Alüminyum A.Ş. hakkındaki hükümlerinin değil, tamamının iptali talebiyle Danıştay'a dava açılmıştır.

ETİ Alüminyum Tesisleri'nin özelleştirilmesi ile ilgili 2006 yılında Danıştay tarafından verilen ilk yürütmeyi durdurma kararından en son Bakanlar Kurulu kararının alındığı tarihe kadar, kararlı bir biçimde sürdürülen yargı kararına direnme şeklinde hukuka aykırı bir uygulama söz konusudur. Bakanlar Kurulu kararı, mahkemelerce verilen yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarının uygulanmadığı, her defasında yeni idari işlemlerle "yargı kararlarının arkasından dolanma" sürecinin son halkasıdır. Yargı kararlarına konu ETİ Alüminyum Tesisleri ve bu tesisle birlikte özelleştirilen baraj, liman, madenler ve sosyal tesislerin tamamı ülkemizde yaşayan insanların ortak varlığıdır. Uygulanmayan yargı kararları nedeniyle meydana gelen asıl büyük zarar, hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü ilkelerinin yok sayılarak hukuk düzeninin yara alması, toplumda hukuka ve adalete duyulan güvenin zedelenmesidir.

Seydişehir-Eti Alüminyum Tesisleri'nin özelleştirilmesi ile ilgili verilen yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarını uygulamayan Başbakan, Bakanlar ve Özelleştirme İdaresi başkan ve başkan vekili hakkında TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından açılan tazminat davasında Ankara 16.Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından davalıların 10.000TL manevi tazminat ödemesine karar verilmiştir. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığımız başvuru incelenme aşamasındadır.

Eti Alüminyum ile ilgili 2006 yılında Danıştay tarafından verilen ilk Yürütmeyi Durdurma kararından itibaren amaçlanan ve bilinçli şekilde ulaşılmak istenen "fiili imkânsızlık" durumuna, dava konusu işlemle "hukukilik" vasfı kazandırılmaya çalışılmaktadır. Maddi ve hukuki açıdan somut hiçbir dayanağı olmayan bu "fiili imkansızlık" durumuna hukuki meşruiyet tanıyan Bakanlar Kurulu kararı sayesinde; bir daha verilen yargı kararlarını uygulama olanağı kalmayacaktır. Bu hukuksuzluğun önüne geçmek için hukuksal ve toplumsal mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği