Davalar

Uğruna yönetmelikler yazılan, yetmeyince değiştirilen, Bakanlar Kurulu‘nda "prensip kararı" alınan, gizli gizli aflar çıkarılan Bergama-Ovacık işletmesindeki yirmi yıllık "altın sevdası", "mutlu son" ile nihayet buldu. Bu kara sevda 15 hükümet dönemi boyunca sürdü. Nice bakanlar, başbakanlar bu sevdaya kapıldı. Danıştay tarafından 1997yılında verilen kesinleşmiş yargı kararının yerini alacak yeni bir karar olmamasına rağmen çeşitli hilelerle 10 yıl daha faaliyeti sürdürülen Bergama Ovacık Altın Madeni İşletmesi için Danıştay 6. Dairesi tarafından verilen son karar, başvurulacak başka bir hileli yol da bırakmadı.

1997 yılında Danıştay 6.Dairesi tarafından şirketin ÇED Raporu iptal edilince Çevre Bakanlığı yargı kararları açık olmasına rağmen ÇED Yönetmeliği‘nin geçici 3. ve 6.maddesini gerekçe göstererek şirketin ÇED ten muaf olduğu yönünde bir görüş oluşturdu. Bunun üzerine şirket Çevresel Durum Değerlendirme Raporu hazırlayarak bir kez kez daha yargı kararlarının arkasından dolandı. Danıştay, önce ÇED yönetmeliğinin geçici 6.maddesini iptal etti. Bu son kararı ile de dayanaksız kalan şirketin Çevresel Durum Raporu hakkında Yürütmeyi Durdurma kararı verdi.

Seydişehir Eti Alüminyum A.Ş. özelleştirmesinin Danıştay tarafından iptal kararının uygulanmaması üzerine 23 Şubat 2008 tarihinde Seydişehir'de bir basın açıklaması yaptıkları için haklarında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet"ten dava açılan TMMOB Yöneticileri davanın 7 Kasım 2008 tarihinde görülen ikinci duruşmasında beraat ettiler.

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Metalurji Mühendisleri Odası Başkanı Cemalettin Küçük, TMMOB 39. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Küçük ve Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Savaş'ın yargılandığı davanın ilk duruşması Seydişehir Asliye Ceza Mahkemesi'nde 7 Ekim 2008 tarihinde yapılmıştı.

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Metalurji Mühendisleri Odası Başkanı Cemalettin Küçük, TMMOB 39. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Küçük ve Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Savaş hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Seydişehir Asliye Ceza Mahkemesi'nde 7 Ekim 2008 tarihinde görülen duruşma, tanık polislerin dinlenmesi istemiyle 7 Kasım 2008 tarihine ertelendi.

Danıştay 13. Dairesinin 27.11.2007 tarih ve 2007/7898 no.lu kararı ile Seydişehir Eti Alüminyumun özelleştirilmesine yönelik işlemler İPTAL EDİLMİŞTİ.

Bu kararın Anayasa gereği ve İdari Yargılama Usulü Yasasında sözü edilen azami 30 günlük süre beklenmeden hemen uygulanması zorunluluğu vardır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kararın kendilerine tebliğinden sonra derhal fabrikayı devralması gerekirken görevini yapmamaktadır.

Odamız, Ankara Nöbetçi savcılığına 05.05.2008 tarihinde Özelleştirme Yüksek Kurulu olarak son imzayı atan Başbakan ve diğer yetkililer hakkında suç duyurusu dilekçesini vermiş ve Danıştay binasının önünde yaptığı basın açıklaması ile kamuoyunu bilgilendirmiştir.

Eti Alüminyum A.Ş.’nin özelleştirilmesinin Danıştay tarafından iptali ile ilgili olarak; TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin KÜÇÜK, KİGEM Başkanı Mümtaz SOYSAL ve CHP Konya Milletvekili Atilla KART 08 Şubat 2008 tarihide bir basın toplantısı yapmıştır.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odasının, KİGEM’le birlikte açmış olduğu; “Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)'nun 13.08.2003 tarih ve 2003/49 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan ve ÖYK' nun 06.04.2005 tarih ve 2005/45 sayılı kararı ile özelleştirme yöntemi belirlenen Eti Alüminyum A.Ş.'de bulunan %100 oranındaki kamu payının "satış" yöntemiyle blok hisse satışı şeklinde özelleştirilmesini teminen 17.06.2005 tarihinde yapılan ihalede nihaî tekliflerin ve değer tespit sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına ilişkin 25.07.2005 tarih ve 2005/84 sayılı özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemli” davamız, Danıştay 13. Dairesinin 27.11.2007 tarih ve 2007/7898 no.lu kararı ile İPTAL EDİLMİŞTİR.

08 Şubat 2008 tarihinde TMMOB Metalurji Mühendisleri Odasında; KİGEM Başkanı Mümtaz Soysal, TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası Başkanı Cemalettin Küçük ve CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'ın katılacakları bir basın toplantısı yapılacaktır.

Kışladağ Altın Madeni'nin kapatılması için açılan davada verilen yürütmeyi durdurma kararına rağmen, altın madeninin faaliyetlerine devam etmesi 26.09.2007 tarihinde, Beyaz Adımlar Platformu tarafından yapılan bir basın açıklaması ile protesto edildi.

2840 sayılı yasa hükmünde “Borlar devlet eliyle işletilir” maddesini hiçe sayarak hizmet alımı, tesis kiralaması gibi yöntemlerle ihaleye çıkılması bor üretimini yerli-yabancı özel şirketlere vermek ve borların özelleştirilmesinin önünü açmaya çalışan yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

TMMOB'nin Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtığı davada, Danıştay yürütmeyi durdurma ve Anayasa Mahkemesi'ne başvurulması kararı verdi.

Dış dayatmalı kamu reformunun bir parçası olan ve 5449 sayılı Yasayla kurulan Kalkınma Ajansları'na karşı hukuki alanda mücadele veren TMMOB, önce Bakanlar Kurulu'nun "Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasına Dair Kararı"nın iptaline ve yürütmenin durdurulmasına, bu işlemin dayanağı 5449 sayılı Yasa'nın Anayasa'ya aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesine karar verilmesi istemiyle Danıştay'a başvurdu. Daha sonra bu yasaya dayandırılan uygulama yönetmeliğinin iptali için Danıştay'da dava açtı.

Danıştay, söz konusu yönetmeliğinin yürütmesinin durdurulmasına ve Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmasına karar verirken, kalkınma ajanslarının kurulmasına dair Bakanlar Kurulu Kararı için açılan dava da halen sürüyor.

Ek: Danıştay kararı

Eti Alüminyum A.Ş.’nin Özelleştirilmesinde Danıştay 13. Dairesi tarafından verilen Yürütmeyi Durdurma Kararı’nı uygulamayan İdare hakkında Suç Duyurusunda bulunduk.

22.12. 2006 tarihinde Odamız, KİGEM’le birlikte Ankara Nöbetçi savcılığına suç duyurusu dilekçesini vermiştir. Konya Milletvekili Atillla Kart ve 271 Eti Alüminyum işçisi de aynı tarihte suç duyurusu dilekçesi vermiştir.

Adliye çıkışı basın toplantısı yapılarak konu kamuoyuna aktarılmıştır.

Basın Açıklaması ve Suç Duyurusu dilekçesi ektedir.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği