Danıştay 13. Dairesinin 27.11.2007 tarih ve 2007/7898 no.lu kararı ile Seydişehir Eti Alüminyumun özelleştirilmesine yönelik işlemler İPTAL EDİLMİŞTİ.

Bu kararın Anayasa gereği ve İdari Yargılama Usulü Yasasında sözü edilen azami 30 günlük süre beklenmeden hemen uygulanması zorunluluğu vardır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kararın kendilerine tebliğinden sonra derhal fabrikayı devralması gerekirken görevini yapmamaktadır.

Odamız, Ankara Nöbetçi savcılığına 05.05.2008 tarihinde Özelleştirme Yüksek Kurulu olarak son imzayı atan Başbakan ve diğer yetkililer hakkında suç duyurusu dilekçesini vermiş ve Danıştay binasının önünde yaptığı basın açıklaması ile kamuoyunu bilgilendirmiştir.

BASINA VE KAMUOYUNA

YARGI KARARLARINI UYGULAMAYANLAR CEZALANDIRILSIN…


Bilindiği üzere, “Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)'nun 13.08.2003 tarih ve 2003/49 sayılı kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan ve ÖYK' nun 06.04.2005 tarih ve 2005/45 sayılı kararı ile özelleştirme yöntemi belirlenen Eti Alüminyum A.Ş.'de bulunan %100 oranındaki kamu payının "satış" yöntemiyle blok hisse satışı şeklinde özelleştirilmesini teminen 17.06.2005 tarihinde yapılan ihalede nihaî tekliflerin ve değer tespit sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu ihale şartnamesi çerçevesinde satılmasına ilişkin 25.07.2005 tarih ve 2005/84 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemli” davamızda hukuki süreç tamamlanmış ve Danıştay 13. Dairesinin 27.11.2007 tarih ve 2007/7898 no.lu kararı ile Seydişehir Eti Alüminyumun özelleştirilmesine yönelik işlemler İPTAL EDİLMİŞTİ.

Gerekçelendirme, Kanunda öngörülen ekonomide verimlilik artışı amacının gerçekleştirilemeyeceği, ihalenin mevcut ve üretim teknolojisi ve üretim kapasitesinin korunmasına yönelik olarak yapıldığı, kamu giderlerinde azalmanın görülmediğidir. İktidar, Eti Alüminyum A.Ş’nin satışının kamu yararına olduğunu hiçbir gerekçeye dayandıramaz ve kamuyu daha fazla zarara uğratamaz.

Yani kısaca; özelleştiriyoruz, güzelleştiriyoruz kandırmacasıyla yapılan bu satışta da kamu bir kez daha zarara uğratılmıştır.

Kararın üzerinden bunca zaman geçmesine rağmen, Yargının Yürütmeyi Durdurma Kararını uygulamayanlar suç işlemeye devam etmekte ve kamunun zararına şirketin yararına göz yummaktadırlar.

Kaldı ki; İktidarın, Yürütmeyi durdurma kararı olan bir fabrikada bu kararı uygulaması gerekirken, Bakanın anılan fabrikada açılışlara gitmesi bugünden yarına, “satışın devamı yönünde” karar alabilmenin yani hukukun arkasına dolanmanın alt yapısını oluşturma gayretidir. Bakanın Yargı Kararını hiçe sayarak yaptığı konuşması “Hukukun Üstünlüğü İlkesinin” iktidar için sadece lafta kaldığının bir göstergesidir.

Yargı kararlarını uygulamakla görevli ve de yükümlü olan Yürütme organları halâ “Hukukun Üstünlüğü İlkesini” hiçe saymaya devam etmektedirler.

Bu kararın Anayasa gereği ve İdari Yargılama Usulü Yasasında sözü edilen azami 30 günlük süre beklenmeden hemen uygulanması zorunluluğu vardır.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kararın kendilerine tebliğinden sonra derhal fabrikayı devralması gerekirken, firmadan şirket sermayesinde bulunan % 100 0ranındaki hissenin iadesini istemiş ve İdarece verilen süre içinde iade edilmemesi halinde gerekli işlem tesis edileceğini bildirmiştir.

Yürütme, yargı kararlarını uygulamakla yükümlüyken bu hukuka aykırı yöntemle hukuka çelme takma, hukukun arkasına dolanma, kamuyu daha fazla zarara sokma gayreti içine girmiştir.

Oysa, yürütmenin başı Sn. Başbakan Recep Tayip ERDOĞAN, çok değil bundan bir hafta önce 29 Nisan 2008 tarihinde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada “Tabi ki ülkemiz hukukun üstünlüğüne uygun bir şekilde yönetilmek durumundadır. Biz şu anda iktidar olarak hukuk neyi gerektiriyorsa bunu yapmak durumundayız. Hukukun üstünlüğüne inanmışız. Çünkü ülkemiz bir kanun devletidir ve bu kanun devletinde de bu yasalara uymak durumundayız.” diyordu.

Yukarıda açıkladığımız nedenlerle TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası olarak kuruluş kanunumuzdan gelen sorumluluğumuzla;

Yargı tarafından Kanuna aykırı bulunan ve iptal edilen özelleştirmeye hala şirket tarafında yer alarak kamunun malı olan fabrikayı devralmayarak kamuyu zarar ettirmeye devam eden,

Özelleştirme Yüksek Kurulu olarak son imzayı atan Başbakan ve diğer yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna duyurur ve sürecin takipçisi olduğumuzu bildiririz.

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği