TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından Seydişehir Eti Alüminyum Tesisleri’nin özelleştirilmesi ile ilgili açılan davalarda verilen yürütmeyi durdurma ve iptal kararlarını uygulamamaları nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Özelleştirme Yüksek Kurulu üyesi bakanlar tazminat ödemeye mahkum oldu. Konuyla ilgili olarak Metalurji Mühendisleri Odası Başkanı Cemalettin Küçük ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 28 Mart 2012 tarihinde TMMOB’de bir basın toplantısı düzenledi.

BASINA VE KAMUOYUNA

BAŞBAKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE BAKANLARI YARGI KARARLARINI UYGULAMADIKLARI İÇİN TAZMİNAT ÖDEMEYE MAHKUM OLDU
.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından Seydişehir Eti Alüminyum Tesisleri‘nin özelleştirilmesi ile ilgili açılan davalarda verilen Yürütmeyi Durdurma ve ardından İptal kararları, altı yıldır uygulanmamaktadır. Bu davalarda Danıştay, dava konusu özelleştirme işlemleri sonucunda kamunun zarara uğratıldığını açıkça belirtilmiştir. Eti Alüminyum Tesisleri ve bu tesisle birlikte özelleştirilen baraj, liman, madenler ve sosyal tesislerin tamamı ülkemizde yaşayan insanların ortak varlığıdır. Bu ortak varlığı korumaya dönük yargı kararlarını uygulamayanlar, her şeyden önce toplumsal bir zarara yol açmaktadırlar.

25.07.2005 tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile 305.00 milyon dolara CE-KA firmasına devredilen Eti Alüminyum Tesislerinin özelleştirilmesinin iptali için açılan davamızda; 29.05.2006 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı ve 27.11.2007 tarihinde esastan iptal kararları verilmiştir. O tarihten bu yana AKP Hükümeti ve konunun ilgili kurum yetkilileri YARGI KARARINI UYGULAMAYARAK suç işlemeye devam etmiş ve kamuyu zarara uğratmıştır.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanları Anayasanın 138.maddesini ihlal ederek, TCK 257. maddesine göre suç işlemişler ve işlemeye devam etmektedirler. TCK‘nın 257 sayılı "Görevi Kötüye Kullanma" maddesine göre hapis cezası ile cezalandırılmaları gerekmektedir. Dokunulmazlık zırhı nedeniyle bugün bu cezadan kurtulmaktadırlar.

Ancak aradan geçen yıllar içerisinde yargı kararlarını uygulamayan Başbakan ve Özelleştirme Yüksek Kurulu Üyeleri Bakanlar ile Özelleştirme İdaresi Başkanları, Odamız tarafından açılan davada hukuka aykırı bu fiilleri nedeniyle tazminat ödemeye mahkum olmuşlardır.

Davada hakkında mahkumiyet verilenler şunlardır:

  • Recep Tayyip ERDOĞAN (Başbakan, Özelleştirme Yüksek Kurulu Başkanı),
  • Kemal UNAKITAN (eski Maliye Bakanı, Özelleştirme Yüksek Kurulu Üyesi),
  • Ali COŞKUN (eski Sanayi ve Ticaret Bakanı, Özelleştirme Yüksek Kurulu Üyesi),
  • Binali YILDIRIM (Ulaştırma Bakanı, Özelleştirme Yüksek Kurulu Üyesi),
  • Mehmet ŞİMŞEK (önce Devlet Bakanı sonra Maliye Bakanı, Özelleştirme Yüksek Kurulu Üyesi),
  • Ali BABACAN (Devlet Bakanı, Özelleştirme Yüksek Kurulu Üyesi),
  • Metin KİLCİ (eski Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanı),
  • Ahmet AKSU (Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkan Vekilli).

27 Mart 2012 tarihinde sonuçlanan bu davada yargı, "özelleştirme" adı altında halkın mallarının sermayeye peşkeş çekildiğini, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerinin çiğnendiğini bir kez daha karara bağlamıştır.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası‘nın aynı konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi‘ne yaptığı başvuru ise değerlendirme aşamasındadır.

AKP Hükümeti iktidarı döneminde özelleştirmelerle sınırlı kalmayıp verilen yargı kararlarını uygulamamıştır.

Benzeri görülmemiş bir kararlılık göstererek hukuk devletini sarsmaktadır.

Yargı kararlarına konu Eti Alüminyum Tesislerinin kamuya devri gerekirken, halen özel bir şirket tarafından işletilmeye devam edilmektedir.

Uygulanmayan yargı kararları nedeniyle toplum zarara uğratılmaktadır.

Seydişehir Eti Alüminyum Tesisleri, bütün malvarlığı ile birlikte derhal kamuya devredilmelidir.

Yargı kararlarının uygulamaması nedeniyle doğan kamusal zararlar, Başbakan ve ilgili kamu yöneticilerinin kişisel servetleriyle ödeninceye kadar hukuksal ve toplumsal mücadelemiz devam edecektir.

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği