Anayasa Mahkemesi, 6552 sayılı torba yasada düzenlenen özelleştirmelerle ilgili mahkeme kararlarının uygulanmaması yönündeki yasa maddesini iptal eden kararının gerekçelerini Resmi Gazete'de yayımladı.

Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçeleri, söz konusu yasal düzenlemelerin Anayasa'ya aykırılığı yanında ülkemizde özelleştirmelerle ilgili yaşanan hukuksuzlukların bir özetidir. Anayasa Mahkemesi, siyasal iktidarın hukuk tanımaz uygulamalarının bir hukuk devletinde kabul edilemeyeceğini tarihe not düşmüştür.

Eti Alüminyum, Kuşadası ve Çeşme Limanları, SEKA ve TÜPRAŞ özelleştirmelerinin kamunun zararına olduğu Danıştay kararlarıyla ortaya konularak iptal edilmiştir. Ancak Türk hukuk sisteminde artık özelleştirmelerle ilgili mahkeme kararları uygulanmamaktadır.

 01/01/2015 tarihli ve 29223 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 2014/149Esas ve 2014/151Karar ve 02/10/2010 tarihli kararına göre;

"Anayasa'nın 2.maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğu belirtilmiştir. Hukuk devleti, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, insan haklarına saygılı, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, her alanda ail bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasa'ya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukukun üstün kurallarıyla kendini bağlı sayan ve yargı denetimine açık olan devlettir."

"Adalete olan inancın ve güven duygusunun sarsılması, Devletin temeli sayılan adaleti koruyan ve sağlamakla görevli yargı organını işlevsiz hale getirecek, yargı kararının bağlayıcılık ifade etmemesi algısı yaratıldığında ise idareye keyfi davranış sergileme imkanı verilmiş olacaktır."

"Mahkeme kararlarını uygulanamaz hale getiren düzenlemeler, mahkemeye erişim hakkını da anlamsız kılacaktır."

"Kişilerin, Devlete güven duymaları, maddi ve manevi varlıklarını geliştirebilmeleri, temel hak ve özgürlüklerden yararlanabilmeleri ancak hukuk güvenliği ve üstünlüğünün sağlandığı bir hukuk düzeninde gerçekleşebilir."

"İdarenin mahkeme kararını yerin getirmesi, Anayasa'nın 138. maddesinde öngörülen bağlayıcılık ilkesi gereği temel bir ödevi olup kararları geciktirme ya da uygulamama gibi bir tercih hakkı bulunmamaktadır."

AKP'YE YÜCE DİVAN YOLU

Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçeleri AKP hükümetine Yüze Divan yolunu açacak içeriktedir. Çünkü Danıştay'ın verdiği her yürütmeyi durdurma kararından sonra, Özelleştirme Yüksek Kurulu, yargı kararlarının uygulanmaması yönünde Başbakanlık ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na kanunsuz emir vermektedir. Böylece siyasal iktidar Anayasa ve yasaların üzerinde bir siyasal tasarrufta bulunmaktadır. Yargı kararlarını uygulamamak suçtur. Fakat Özelleştirme Yüksek Kurulu, Başbakan ve bakanlardan oluştuğundan bu kişiler hakkında dokunulmazlık gerekçesiyle takipsizlik kararları verilmektedir. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve sorumlu görevlileri hakkındaki suç duyurularında ise Özelleştirme Yüksek Kurulu kararına uymak zorunda oldukları ileri sürülerek, bu kişiler hakkındaki soruşturmalarda savcılık "işleme koymama kararı" vermektedir.

Yargı kararlarını uygulamayan Başbakan ve bakanlar daha önce odamız tarafından açılan davada mahkum edilmişlerdi. Ancak AKP döneminde İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda değişiklik yapılarak, sorumlu kamu görevlileri aleyhine dava açma olanağı kaldırılmıştır. Bu hukuksal tablo, siyasal iktidarın bilinçli ve planlı organizasyonu ile yaratılmıştır. Tazminat ve ceza kovuştuması yolunun kapatılmış olması, işlenen Anayasal suçu ortadan kaldırmamaktadır.

Yargı kararlarının uygulamaması nedeniyle doğan kamusal zararlarımız, halkımızın katlanmak zorunda kaldığı bedeller, talan edilen doğal varlıklarımızda meydana gelen zararlar ve özelleştirilen işyerlerindeki emekçilerin gasp edilen hakları Recep Tayyip ERDOĞAN ve diğer sorumluların kişisel servetleriyle ödeninceye kadar hukuksal ve toplumsal mücadelemiz devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği