TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 2 Aralık 2022 tarihli BirGün Gazetesi'ndeki köşesinde, TMMOB'nin Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı statüsünün korunması üzerine yazdı.

Toplumsal yaşamın belirli bir düzen içerisinde sürdürülebilmesi için insan ilişkileri ve devletin kurumsal işleyişi Anayasa’ya uygun biçimde hazırlanmış yasa ve yönetmeliklerle düzenlenir. Birliğimiz meslek alanımıza ilişkin yasa ve yönetmeliklerin bilime ve tekniğe uygun biçimde, ülkemizin ve meslektaşlarımızın çıkarları doğrultusunda yapılması için mücadele vermektedir.

TBMM gündeminde gelen her yasa, bakanlıklar tarafından hazırlanan her yönetmelik, Bakanlar Kurulu’nun tüm icraatları, yerel yönetimlerin tüm kararları birliğimiz ve bağlıodalarımız tarafından ciddiyetle takip edilmektedir. Bilim insanlarının, uzmanların ve hukukçuların katkılarıyla oluşturulan görüşler çerçevesinde gerekli hukuki mücadele yürütülmektedir.

HALKIN ORTAK ÇIKARI

Son dönemde meslek alanımıza ilişkin en önemli mücadele alanlarından birisi Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği çevresinde yoğunlaşmaktadır. ÇED, kısaca mühendislik yapılarının çevreye ve tabiata verdiği etkilerin araştırılması için konunun uzmanı teknik eleman ve bilim insanları tarafından incelenmesi ve bu incelemenin raporlaştırılması sürecidir. AKP iktidarı döneminde ÇED Yönetmeliği’nin defalarca değiştirilmesiyle, tuz çıkarma faaliyetleri, toplu konut inşaatları, golf tesisleri, AVM’ler, kayak merkezleri, göletler, madencilik projeleri kapsam dışı bırakılarak rant projelerinin önü açılmak istenmiştir.

Sermaye kesimleri için rant alanları yaratılması çabasının bir diğer aracı da kentleşme, imar ve yapı mevzuatlarında yapılan değişikliklerdir. AKP döneminde yapılan türlü değişikliklerle meslek mensuplarının kentlerin gelişimi için gerekli mesleki uzmanlıklarını topluma sunmaları engellenmektedir. Tüm engellemelere rağmen TMMOB, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nde, Yapı Denetim Kanunu’nda yapılan değişikliklere karşı önemli hukuki mücadele sürdürmektedir.

Birliğimizin yasa ve yönetmeliklerde gerçekleştirilmek istenen düzenlemelere yaklaşımının temelinde, meslektaşlarımızın mesleki faaliyetlerinin her aşamasında etkin özneler olarak sorumluluk alması ve odalarımızın kamu adına denetim görevini yerine getirmesi anlayışı yatmaktadır.

AKP, yasa ve yönetmeliklerin tekniğe ve toplum yararına uygun olması için yürüttüğümüz mücadele nedeniyle TMMOB’yi hedef almaktadır.

MESLEKTAŞLARIMIZIN HAKLARI

Ülkemizde çalışma yaşamı ve çalışanların özlük haklarının durumu, neredeyse tüm alanlarda olduğu gibi, mensuplarımızın mesleklerini icra ettiği alanlarda da oldukça olumsuzdur. TMMOB ve bağlı odaları meslek mensuplarının insanca yaşamak ve insan onurunu yaraşır biçimde bir çalışma yaşamına kavuşmasını sağlamak için mücadele etmekte, üyelerinin haklarının korunması ve geliştirilmesi için tüm imkânlarını kullanmaktadır.

Odalarımız tarafından tescil edilen bürolarda ve kamu görevlisi olarak mesleğini icra eden mühendislerimizin ücretlerinin ve özlük haklarının korunması için mücadele edilmektedir.

AKP’nin meslek alanlarımıza yönelik saldırılarının sonucu olarak denetim ve yaptırım mekanizmalarının zayıflatılması üyelerimizin temel haklarının ve ücretlerinin takibini imkansız hale getirmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile TMMOB arasında yapılan “Asgari Ücret Protokolü”, meslek mensuplarımızın ilk işe giriş ücretlerinin yapılan araştırmalar sonucu belirlenen rakamın altında kalmasını engellemekte ve insanca bir çalışma yaşamı için ortam yaratmaktaydı. Ancak SGK tarafından bu protokolün aykırı biçimde tek taraflı olarak feshi mensuplarımızın iş barışını ve özlük haklarını geriye götürmüştür.

Meslektaşlarımızın özlük haklarına ilişkin en önemli mücadele başlıklarından birisi de bizleri kendi ülkemizde ikinci sınıf vatandaş haline getiren Uluslararası İşgücü Yasa Tasarısı olmuştur. Çalışma alanımızda yabancı mühendis, mimar ve şehir plancılarına eşitsiz biçimde üstünlük sağlayan söz konusu yasa, meclis gündemine getirildiği ilk günden itibaren TMMOB’nin mücadele programında yerini almıştır.

Kendi vatandaşı için aradığı koşulları yabancıda aramayan, mühendislik, mimarlık hizmetlerde yabancılarda akademik ve mesleki yeterlilik sormayan, yabancıların kendi ad ve namlarına kolayca hizmet sunmalarının önünü açan bu düzenleme karşısında birliğimizin mücadelesi sayesinde ülkemizde bulunan mühendis, mimar ve plancılarının hakları korunmuştur.

AKP, mühendis, mimar ve şehir plancılarının haklarını korumak için yürüttüğümüz mücadele nedeniyle TMMOB’yi hedef almaktadır.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği