İstanbul’da 14-15 Kasım 2009 tarihlerinde gerçekleştirilen TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı sonuç bildirgesi yayımlandı.

TMMOB
ÜCRETLİ VE İŞSİZ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI KURULTAYI
SONUÇ BİLDİRGESİ

Şubat 2010 İSTANBUL

14-15 Kasım 2009‘da İstanbul‘da İTÜ Maçka Kampusu Mustafa Kemal Amfisi‘nde TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı gerçekleştirilmiştir.

TMMOB 40. Olağan Genel Kurulu‘nda alınan karar gereği, sekretaryası Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İstanbul Şubesi tarafından yürütülen Kurultayımız, 2 gün boyunca 20 saati aşkın bir sürede kayıtlı 788 meslektaşımızın katılımıyla yapılmıştır. (Ek-1)

1976 yılında gerçekleştirilen 3. Teknik Elemanlar Kurultayı‘nın ardından 22-23 Eylül 2007 tarihlerinde İstanbul‘da gerçekleştirilen "TMMOB Mühendislik, İstihdam ve Ücretlendirme Sempozyumu" ile gündeme gelen ve yaşanan süreçle derinleşen sorunlar, Kurultay sürecinde kitlesel bir zeminde ele alınmaya çalışılmıştır.

Kurultayın etkin, verimli ve coşkulu bir zeminde gerçekleştirilmesi amacıyla Kurultay hazırlıkları kapsamında 8 bölgede (Adana, Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Samsun, Zonguldak) çeşitli çalışmalar yürütülmüş, hazırlık toplantıları, işyeri toplantıları, paneller ve forumlar düzenlenerek tartışmalar yerel kurultaylara taşınmıştır.

Bu çerçevede,

 • Adana Yerel Kurultayı, 6 Haziran 2009 tarihinde 50‘ye yakın meslektaşımızın katılımıyla;
 • Zonguldak Yerel Kurultayı, Bartın, Karabük, Karadeniz Ereğli ve Kastamonu‘da yapılan hazırlık toplantılarının ardından 5 Eylül 2009 tarihinde 70‘e yakın meslektaşımızın katılımıyla;
 • Samsun Yerel Kurultayı, 26 Eylül 2009 tarihinde;
 • Bursa Yerel Kurultayı, Balıkesir, Çanakkale, Yalova‘da yapılan hazırlık toplantılarının ardından 4 Ekim 2009 tarihinde;
 • İstanbul Yerel Kurultayı; üniversite, kamu çalışanları ve özel sektör çalışanı ve işsiz mühendislerle ilgili hazırlık toplantılarının ardından 17 Ekim 2009 tarihinde, 250‘ye yakın meslektaşımızın katılımıyla;
 • üİzmir Yerel Kurultayı 150‘ye yakın meslektaşımızın katılımıyla;
 • Kocaeli Yerel Kurultayı 100‘e yakın meslektaşımızın katılımıyla;
 • Ankara Yerel Kurultayı, Afyon, Aksaray, Eskişehir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Yozgat‘ta yapılan hazırlık toplantılarının ardından 24 Ekim 2009 tarihinde 200‘e yakın meslektaşımızın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ayrıca, Yerel Kurultaylar öncesinde birçok işyerinde ve organize sanayi bölgelerinde hazırlık toplantıları da yapılmıştır.

Bu çalışmalarla 5000‘e yakın meslektaşımızla yüz yüze görüşülmüş, 40.000 broşür dağıtılarak meslektaşlarımızın süreçten bilgi sahibi olması sağlanmış; 1000‘i aşkın üyenin katılımı ile yerel kurultaylar tamamlanmış, kurultaylarda alınan karar önergeleri ortaklaştırılarak merkezi kurultaya taşınmıştır.

Demokratik bir zeminde büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı‘nda, Kurultay gündemine daha önceden sunulan ve kurultay esnasında verilen en az üç delegenin imzası olan karar önergeleri için kurultay katılımcılarına; iki lehte, iki aleyhte olmak üzere üçer dakika söz hakkı verilmiş, bu kapsamda Kurultayımızın birinci gününde 116, ikinci gününde ise 117 konuşmacı görüşlerinin kurultay delegasyonu ile paylaşılması sonrasında oylamaya gidilmiştir. Kurultay Düzenleme Kurulu‘nun tavsiye kararı doğrultusunda oylamaya katılanların üçte ikisinin (2/3) kabulünü alan karar önergelerinin (Ek-2), oylamaya katılanların üçte ikisinin (2/3) kabulünü sağlayamayan karar önergelerinin (Ek-3) Kurultay‘da oylanan şekliyle, dilek ve temennilerin (Ek-4) TMMOB Genel Kurulu‘na taşınması uygun bulunmuştur. Dilek ve temenniler bölümünde on dört konuşmacı söz almıştır.

Yerel kurultaylarda işsizlik, düşük ücretler, uzun çalışma saatleri, özlük haklarının gaspları konularında yapılan tartışmalar, çok sayıda mühendis, mimar ve şehir plancısının süreci anlamasını ve sürece katılmasını sağlamış; işten atılma korkusunun bireysel değil tüm meslektaşların yaşadığı sorunlar olduğunu göstermiştir. Kurultay aracılığı ile TMMOB ve bağlı odaların üyelerinin, emekçi mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarına odaklanma zemini oluşmuştur.

İki güne yayılan kurultayı engelleme girişimlerine rağmen ücretli ve işsiz mühendisler kurultaylarına sahip çıkmışlardır. Örgüt içi demokratik mekanizmaların önünü açan bir TMMOB için, mevcut sorunlar sahipleri/yaşayanları tarafından değerlendirilmiş, bu sorunlara yönelik çözümlerin üretilmesi, değişen üretim süreçlerine ve ilişkilerine dair TMMOB ve bağlı birimlerinin örgütsel yapılarının yeniden gözden geçirilmesi sağlanmıştır. Kurultay, bu yönleriyle emeğe yönelik saldırılara karşı örgütlü bir güç olarak TMMOB‘nin toplumsal mücadele alanındaki yerini büyütmesi anlamında önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Kurultayda belirginleşen yaklaşımlar ve görevler kısaca aşağıda özetlenmiştir:

Günümüzde mühendis, mimar ve şehir plancılarının konumları, teknolojinin, üretim ilişkileri ve üretici güçlerin gelişim ve dönüşümüne bağlı olarak tarihsel bir başkalaşım içerisindedir. 1970‘lerde dünya çapında uygulanmaya başlanan neo-liberal politikaların uzantısı olan ve 12 Eylül 1980 askeri darbesi ile meşrulaştırılan 24 Ocak kararlarının bir sonucu olarak, son 30 yılda baskın hale gelen eğilimle özel sektörde istihdam edilen ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının sayısı çarpıcı biçimde artmıştır. Üretimin yeniden örgütlenişi, plansız ve altyapısız bir şekilde her ilde bir üniversite açılmasına bağlı olarak giderek artan mezun sayısı ve sıklaşan krizler, bir taraftan meslektaşlarımızın emeğini daha vasıfsız bir emek türü haline getirirken, diğer taraftan da ucuz iş gücünün oluşmasına dolayısıyla sömürünün daha açık hale gelmesine neden olmuştur. Kapitalist üretim ve sermaye egemenliğinin çok daha büyük ölçeklere ulaşması ve yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ile birlikte yalnızca mühendis, mimar ve şehir plancısı emeği değil her türlü vasıflı emek (doktor, avukat, öğretmen, sanatçı için vs.) değersizleştirilmiştir.

En temel haliyle diplomalı işsizlik, çalışma koşullarının kötüleşmesi, çalışma saatlerinin uzaması, düşük ücretler, iş güvencesinden yoksun mezarda emeklilik dayatması olarak meslektaşlarımızın hayatlarına yansıyan bu süreçle birlikte iç rekabet de artmıştır. Son yıllarda daha çok yaşanan ve krizle birlikte görünür hale gelen bu sorunların etkisiyle kurultayın temel çizgisine oturan ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancısı emeğinin korunması, ekonomik ve özlük hakları ile ilgili talepleri, çözülmesi gereken sorunlar olarak ortaya çıkmıştır.

Bu talepler hem içerikleri bakımından hem de meslektaşlarımız için belki de ilk defa ortak akılla ve kitlesel zeminde tartışılmış olmalarından ötürü anlamlı ve geleceğe taşıyıcıdır.

Ücretli ve işsiz meslektaşlarımız için tek çıkış yolu, yaratılan iç rekabeti çözecek şekilde örgütlenmekten, mücadeleyi bireysel mücadeleler olmaktan çıkarıp sınıf mücadelesi haline getirmekten ve sınıf dayanışmasını yükseltmekten geçer. Bu anlamıyla TMMOB‘nin üyelerinin yaklaşık %80‘ini oluşturan ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaygınlaşarak artan hak gasplarına cevap verecek politikaların oluşturulması ve örgütlenme modellerini geliştirmesi önemli bir görev olarak durmaktadır.

Bu kapsamda ücretli ve işsiz meslektaşlarımız hem meslek odalarında hem de sendikal örgütlenmelerde daha katılımcı bir tarzda taleplerini yükselterek yer almalıdırlar.

Sınıf mücadelesini yükseltmeyi hedefleyen bir TMMOB, çalışan teknik görevlilerinin tüm ekonomik ve sosyal haklarını tanımalı, uygulamalarının takipçisi olmalı ve toplu iş sözleşmelerinde bunları savunmalı, sınıfın örgütlenmesinin yolu olan sendikalaşmanın önünü tümüyle açmalıdır.

Meslektaşlarımızın çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlara ilişkin TMMOB İl Koordinasyon Kurulları (İKK) ve Odalar bünyesinde bir an önce:

 • Hukuk birimleri oluşturulması,
 • Örgüt içi dayanışmanın güçlendirilmesi için dayanışma fonu oluşturulması,
 • Ücretli ve işsiz mühendisler bürosu kurulması,
 • Çalışma koşullarını takip etmesi,
 • Örgütlenmenin yaygınlaştırılması için TMMOB İşyeri/Bölge temsilciliklerinin oluşturulması,
 • Odalarda ve İKK‘larda Kadın Komisyonları kurulmasına ve TMMOB‘de Kadın Sekretaryası oluşturulması;
 • Öğrenci örgütlülüğünün TMMOB ve birimlerinde güçlendirilmesi, akademisyenlerle ortak mücadelenin geliştirilmesi karşımızda vazgeçilmezlikler olarak durmaktadır.

Örgütümüzde bazı odalar tarafından yürütülmekte olan yetkin/yetkili/uzman mühendislik gibi, mühendis emeğini ucuz işgücü haline getirecek ve üyeleri arasında bir eşitsizlik ve rekabet yaratacak tüm uygulamalar terk ve mahkum edilmelidir.

TMMOB, mühendis sigortalarının gerçek ücretler üzerinden yatırılmaması ya da sigortasız çalıştırma, fazla mesailerin kayıt altına alınmaması ve fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi, çalışma saatlerinin artması ve esnemesi, sosyal hakların sürekli tırpalanması, izinlerin işveren tarafından gasp edilmesi, yasal olmayan sözleşmelerin imzalatılması, görev tanımı dışında işlerin yüklenmesi, çalışma koşullarının sürekli ağırlaşması, imza atma konusunda zorlamalar yapılması, yasaların öngördüğü çalışma saatlerine uyulmaması sorunlarını içeren öncelikli olarak yasal hakların uygulanması için Yasadışı Çalıştırmaya Karşı Mücadele Programı oluşturur ve diğer emek ve meslek örgütleriyle bu program etrafında mücadeleyi geliştirir. Ayrıca haftalık çalışma süresinin 35 saate düşürülmesi ve emeklilik yaşının düşürülmesi için mücadele eder.

TMMOB, emperyalist bağımlılık ilişkilerinin bütün yönlerine karşı mücadeleyi esas alan bir yaklaşımla, özelleştirme ve piyasalaştırma uygulamalarına son verilmesini; eğitim, sağlık, enerji, haberleşme, ulaşım, barınma, gıda ve su gibi temel hizmet alanlarının ve kamusal denetimin piyasa alanından çıkarılmasını savunur. TMMOB, halkın bu hizmetlere kamusal bir hak olarak, insanca yaşam için temel gereksinim olan miktarına, ücretsiz erişiminin sağlanması amacıyla diğer emek örgütleriyle aynı safta yer alır.

Kurultayda yukarda değinilenlerin yanı sıra üniversitelerin ticarileştirilmesine karşı parasız, demokratik, bilimsel ve anadilde eğitim talebinden, eğitim ve sağlık hizmetlerinin toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenmesini savunmaya kadar bir dizi konu ele alınmış ve alınan kararlar aşağıdaki şekilde tasnif edilerek ekte sunulmuştur.

Ek-1.Oylamaya katılanların üçte ikisinin (2/3) çoğunluğunu sağlayan kararlar

Ek-2.Oylamaya katılanların üçte ikisinin (2/3) çoğunluğunu sağlayamayan kararlar

Ek-3.Dilek ve Temenniler

Kurultayımız üye tabanımızın iradesiyle alınan tüm kararların takipçisi ve uygulayıcısı olacaktır. Kurultayda bilim ve mühendislik uygulamalarında toplumsal faydanın ve kamu yararının gözetilmesini esas alan politikalar oluşturacağına; sermayenin siyasal iktidarı ve organlarınca uygulanmak istenen her türlü baskıya karşı, TMMOB‘nin örgütsel bütünlüğünü temel alarak, var olan emekten ve halktan yana örgütlü mücadele geleneğini devam ettireceğine bir kere daha vurgu yapılmıştır.

TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı, krizin giderek derinleştiği, hak gasplarının ve işten atılmaların yaygınlaştığı bir dönemde TMMOB üyelerinin büyük çoğunluğunu oluşturan ücretli çalışan ve işsiz meslektaşlarının sorunlarının, emekçi halkın sorunlarından bağımsız olamayacağı gerçeğinden hareketle TMMOB‘nin bu alandaki çalışmalarını ve örgütsel mücadelesini üye tabanının iradesiyle sürdürmeye devam edeceğine, alınan kararların gerek TMMOB Genel Kurulu‘na giden süreçte gerekse de Genel Kurul‘da değerlendirilerek yol gösterici olacağına inanmaktadır.

Hayatın dayatmalarının ve iradi tercihlerimizin sonucu yapılmış bu çalışmanın TMMOB‘nin tarihinde anlamlı bir yere oturacağı kuşkusuzdur. Bu saptamaların uygulamada başarısının her üyenin süreci ve kurumu sahiplenmesinden geçtiği de bilimsel bir gerçekliktir.

Ek-1. OYLAMAYA KATILANLARIN ÜÇTE İKİSİNİN (2/3) ÇOĞUNLUĞUNU SAĞLAYAN KARARLAR

1.1 Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma Yaşamını Belirleyen Yasalar : 8 Karar

1.2. Çalışma Yaşamı

1.2.1 Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma Koşulları : 14 Karar

1.2.2 Kamu ve Özel Sektörde Çalışan Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Özlük Hakları ve İş Güvencesi : 3 Karar

1.2.3 Kapitalizmin Dünyadaki Ekonomik Krizi ve Özlük Haklarına Etkileri : 2 Karar

1.2.4 İşsizliğin ve Güvencesizliğin Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancıları Üzerindeki Etkileri : 3 Karar

1.2.5 Özelleştirmenin Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Üzerindeki Etkileri : 4 Karar

1.2.6 Ücretli ve İşsiz Kadın Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma Yaşamında Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözümleri : 4 Karar

1.3. Çalışma Yaşamı ile İlgili Diğer : 19 Karar

1.4. Örgütlenme : 22 Karar

Ek-2. OYLAMAYA KATILANLARIN ÜÇTE İKİSİNİN (2/3) ÇOĞUNLUĞUNU SAĞLAYAMAYAN KARARLAR

2.1 Çalışma Yaşamı

2.1.1 Ücretli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma Koşulları : 2 Karar önergesi

2.1.2 Özelleştirmenin Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Üzerindeki Etkileri : 1 Karar önergesi

2.1.3. Ücretli ve İşsiz Kadın Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma Yaşamında Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözümleri : 1 Karar önergesi

2.1.4 Ücretli mühendis, mimar ve şehir plancıları için asgari ücret ve ücret : 2 Karar önergesi

2.2 Çalışma Yaşamı ile İlgili Diğer : 4 Karar önergesi

2.3 Örgütlenme : 5 Karar önergesi

Ek- 3. DİLEK VE TEMENNİLER

9 Dilek ve Temenni

EK1.

TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı‘nda toplam 79 karar önergesi, oy kullananların 2/3‘ünün oylarıyla kabul edildi.

2/3 oy çokluğu ile kabul edilen kararlar

ÜCRETLİ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ ÇALIŞMA YAŞAMINI BELİRLEYEN YASALAR

1- Engelli mühendis, mimar ve şehir plancılarının da 4857 Sayılı Yasanın 30. maddesinde düzenlenen hükümlerden yeterince yararlanamadığı tespitinden yola çıkarak, 4857 Sayılı İş Kanunun 30. maddesinin engelli mühendis, mimar ve şehir plancılarının yararlanacağı bir biçimde yeniden düzenlenmesi için TMMOB, emek örgütleri ile birlikte bu doğrultuda etkin bir mücadele yürütür.

2- TMMOB, aynı iş yerinde farklı kanunlara tabi olarak, farklı statülerde çalıştırılmanın önüne geçecek çalışmalar yapar.

3- TMMOB, esnekleşmenin "yasallaştırıldığı" taşeronlaştırma, sözleşmeli çalıştırma ve Özel İstihdam Büroları‘nı; çalışma yasaları ve iş yaşamından tamamen kaldıracak çalışmalar yapar.

4- TMMOB, iş güvencesinin kapsamının tüm ücretli çalışanlara genişletilmesi, işverenlerin her türlü keyfi ve haksız işten çıkarması karşısında kesin işe iadeyi içermesi, işverenlerin işçinin dava süresince işsiz kaldığı bütün sürenin ücretinden tüm mal varlığıyla sorumlu olması, bu ödemenin işveren tarafından değil, devlet tarafından ödenmesi ve işverenden tahsilinin devlet tarafından yapılması ve uzun olan mahkeme sürelerinin kısaltılması doğrultusunda yasal düzenleme yapılması için mücadele eder.

5- TMMOB, 4817 Sayılı Yasada yabancıların çalışma izni hakkındaki kanunun değiştirilerek, yabancı uyruklu mühendis, mimar ve şehir plancılarının serbestçe çalıştırılmasının mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma koşullarını ağırlaştırmak ve genel ücret düzeylerini düşürmek için kullanıldığının tespiti ile 4817 Sayılı Yasanın bu özelliklerinden arındırılması için ilgili ülkelerdeki eşdeğer emek örgütleriyle birlikte mücadele yürütür.

6- Bilindiği gibi, 67 sendika, meslek örgütü, siyasi parti ve demokratik kitle örgütünden oluşan Herkese Sağlık ve Güvenli Gelecek Platformu, 2008 yılı boyunca yürüttüğü eylem ve etkinliklerle, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısının geri çekilmesi için yoğun bir uğraş vermiş; ancak, yasalaşmasını engelleyememişti.

SSGSS Yasasının uygulamaya konulmasından bu yana 1 yılı aşkın bir süre geçti. Bu süre içinde geleceğimize, emeğimize, sağlığımıza, emekliliğimize göz diktiği her geçen gün daha fazla açığa çıkan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasının iptal edilmesi; iflas eden ve sağlığa zarar veren Sağlıkta Dönüşüm Programından vazgeçilmesi, yeni saldırı yasalarının geri çekilmesi için, HSGG Platformu, "Bu gayri vicdani, gayri insani ve gayri ahlaki düzenlemelerin peşini bırakmayacağız" belgisiyle, birleşik mücadeleyi yükseltmek için etkin bir çalışma içerisindedir.

Üyelerinin yüzde 80‘inden fazlası ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancılarından oluşan TMMOB, Herkese Sağlık ve Güvenli Gelecek Platformuna vermekte olduğu katkı desteğin daha da yükseltilmesi ve yaygınlaştırılarak sürdürülmesi için etkin bir mücadele yürütür.

7- 2821 sayılı Sendikalar Kanunu ile 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu değişiklik çalışmaları:

Çalışma yaşamının en temel yasalarıyla ilgili değişiklik çalışmaları yapılmakta, ücretli olarak çalışan meslektaşlarımızı da yakından ilgilendiren değişiklik taslakları birbirini kovalamaktadır. Değişiklik taslakları hakkında alınan duyumlar, çalışma yaşamında önemli değişiklikler olacağına işaret etmektedir. TMMOB, bu değişiklikleri yakından incelemeli, emek örgütleriyle birlikte taslakları değerlendirerek, gerekli girişimlerde bulunmalıdır.

8- Ücretli çalışanların işten ayrıldıklarında, atıldıklarında aldıkları kıdem tazminatının düşürülmesi, bir fonda toplanması için çalışmalar yürütülmektedir. TMMOB, kıdem tazminata yönelecek saldırıya karşı emek örgütlerini duyarlı olmaya, birlikte mücadele etmeye çağırmalı, bu konuda etkin bir mücadeleyi başa almalıdır.

ÇALIŞMA YAŞAMI

ÜCRETLİ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ ÇALIŞMA KOŞULLARI

1- Özel sektörde; gerekli sayıda mühendis, mimar ve şehir plancısı istihdamı yerine işyerinde çalışan meslektaşlara yeni sorumluluklar yüklenmektedir.

TMMOB, özel sektörde çalışan üyelerine görev tanımlarının dışında yüklenen sorumluluklar karşısında çalışma yürütür, iş kollarındaki bu görev tanımlarını belirler ve bu konuda gerekli denetimi yapar.

2- TMMOB, mühendis, mimar ve şehir plancılarının haftalık çalışma süresine ilişkin çalışma

yapar;

2.1 TMMOB, yasalarda öngörülen haftalık çalışma süresi sınırının uygulanmasına yönelik

yaptırımlar uygular ve bu çalışma saatlerinin yasal sınıra indirilmesi için mücadele

eder.2.2 TMMOB, insanca yaşamak, sosyal ve kültürel gelişim sağlamak, iş sağlığı ve

güvenliğini temin etmek için, ücret kaybı olmaksızın günlük çalışma saatinin 6 saate,

haftalık çalışma saatinin en fazla 35 saate indirilmesi, kesintisiz 2 günlük hafta sonu

tatili ve 6 haftalık ücretli izin için diğer emek örgütleri ile beraber mücadele eder.

3- TMMOB, fazla mesailerinin tespitinin sağlanması ve ödenmesi konusunda çalışmalar yürütür ve ücretlerin gizlenmesinin önüne geçilmesi ve SSK primlerinin gerçek ücret üzerinden yatırılmasının tespitinin yapılması için mücadele eder.

Bireyselliğin derinleştirilerek rekabetin körüklenmesi ve ücretlerin aşağıya çekilmesi ve statü farklılıklarına karşı eşit işe eşit ücret talebi yükseltilmelidir.

4- TMMOB örgütlülüğü, meslek alanını düzenleyen yetkili kurum olarak mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma standartlarını ve şartlarını belirleyen tip sözleşmeler hazırlar ve oda üyelerinin bu koşullar ile çalışabilmesi için hukuki ve toplumsal baskı oluşturur. TMMOB, sözleşmelerde mühendis, mimar ve şehir plancılarının iş tanımlarının, görev ve yetkilerinin açık olarak belirlenmesini sağlar.

5- İl Koordinasyon Kurulları (İKK) ve Odalar bünyesinde ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının çalışma yaşamında karşılaştığı sorunlarla ilgili hukuk birimleri oluşturulur. Bu hukuk birimi ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının iş hayatında karşılaştıkları ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarının çözümü ve meslek etiği, iş güvenliği, çevre ve halk sağlığı vb. konularda iş yerlerinde baskıya maruz kalan, mobbing ve tacize uğrayan üyeleri için hukuk mücadelesini sürdürür. İKK‘lar bünyesinde hukuk birimlerinin kurumsal hale gelerek üyeler tarafından bilinirliğini sağlar.

6- TMMOB örgütlülüğü, yapı denetimde çalışan mühendis ve mimarların sorunlarına müdahil olmalı, bunun için TMMOB bünyesinde çalışma grubu oluşturulmalıdır.

7- TMMOB, emeklilikle ilgili düzenlemeler kapsamında, emeklilik yaşının düşürülmesi, insanca yaşanabilecek bir emeklilik süreci ve ücreti için emek ve meslek örgütleriyle birlikte mücadele eder. TMMOB, ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının emekliliği ve işten ayrılmaları durumunda alacakları kıdem tazminatının belirlenmesinde geçerli olan ‘en yüksek devlet memurunun 1 aylık maaşını geçemez‘ sınırlamasının kaldırılması ve bu miktarın, her yıl için, çalışanın aldığı 1 aylık giydirilmiş brüt maaş olarak düzenlenmesi için diğer meslek odaları ve emek örgütleriyle birlikte mücadele eder.

8- TMMOB, başta akademisyenler olmak üzere, üniversite çalışanlarının tümüne koşulsuz iş güvencesi sağlanmasını savunur. Bu çerçevede iş güvencesinin önündeki tüm engellerin kaldırılması için mücadele eder; bu konuda emek örgütleriyle, sendikalarla ve demokratik kitle örgütleriyle ortak mücadele etme ilkesini benimser.

9- TMMOB, tüm ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının mücbir nedenlerle (askerlik, maluliyet, hastalık vb) işten ayrılmaları durumunda, bu nedenler ortadan kalktıktan sonra tüm hakları korunarak işe geri alınmasının sağlanması için çalışmalar yürütür.

10- TMMOB, herkese iş ve herkese çalışma hakkının kullanımı için diğer emek örgütleriyle birlikte mücadele yürütür.

11- TMMOB, mobbing (psikolojik yıldırma ve taciz), cinsel ve fiziksel tacize uğramış üyelerine psikolojik danışmanlık desteği verecek bir yapıyı kendi bünyesinde oluşturur.

12- Çalışanlarına yönelik mobbing (psikolojik taciz ve yıldırma), sürgün, işten çıkarma v.b. cinsel ve fiziksel taciz uygulayan işveren / yönetici aynı zamanda TMMOB üyesi ise, bağlı bulunduğu odanın disiplin / onur kurulu v.b. organlarında yaptırım uygulamak amacıyla yönetmeliklerinde değişiklik yapılarak, ilgili kurulda görüşülüp uygun bulunacak olan yaptırım uygulanır.

13- TMMOB, savunduğu düşünceler, almış olduğu kararlar konusunda kendisi uygulayıcı olarak örnek olmalıdır. Çalışma süreleri hakkında kabul edilen karar önergeleri TMMOB ve bağlı odalarda çalışan personel ve teknik görevliler için de uygulanmalıdır.

14- TMMOB, bir bütün olarak çalışanların örgütlerinin içinde olmadığı hiçbir düzenlemeyi kabul etmemelidir. Bu önlemlerin alınmasında işverenin sorumlu olduğu vurgulanmalı, sendikaların yanı sıra, Türk Tabipler Birliği ve TMMOB‘nin de işçi sağlığı ve güvenliğinin asli unsuru olarak kabulü için mücadele etmelidir. 50‘den az işçi çalıştıran firmalarda işe uygun mühendis çalıştırılması sağlanmalı, mühendislerle yapılan sorumlu müdürlük sözleşmelerinde TMMOB taraf olmalıdır.

Ayrıca, İKK‘lar düzeyinde var olan işçi sağlığı ve iş güvenliği çalışma gruplarını etkinleştirmeli, bu çalışma gruplarının olmadığı il ve ilçelerde kurulmasını görev olarak önüne koyarak, üyelerinin ve dolayısıyla tüm çalışanların işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda gerekli donanımı sağlamak için mücadele etmelidir.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE ÇALIŞAN ÜCRETLİ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ ÖZLÜK HAKLARI VE İŞ GÜVENCESİ

15- Kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis, mimar ve şehir plancıları istihdamı, tayin ve terfileri politik ve benzeri etkilerden arındırılarak sağlanmalıdır.

TMMOB, kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis, mimar ve şehir plancıları alımlarında geçerli olacak açık, şeffaf ve denetlenebilir bir sistem oluşturulması için mücadele eder.

16- TMMOB, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet verdikleri bölge ve nüfus kriterlerinin göz önüne alınarak, gerekli minimum teknik eleman ihtiyacının belirlenmesi ve istihdam koşullarının yaratılması yönünde çalışmalar yapar.

17- TMMOB, kamu ve özel sektörde çalışan ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının özlük hakları ve iş güvencesiyle ilgili çıkarılan yasa, tüzük ve yönetmelikleri izleme ve takip birimi oluşturmalıdır.

KAPİTALİZMİN DÜNYADAKİ EKONOMİK KRİZİ VE ÖZLÜK HAKLARINA ETKİLERİ

18- Krizin boyutlarını ölçmek amacıyla, TMMOB‘nin, meslek dalları itibarıyla istatistiki bilgilere ulaşmak için komisyon kurması, ulaşamadığı veriler için tüm meslek insanlarını kapsayan belirli periyotlarla anket yapması, istatistiki bilgiyi kendi üretmesi, yorumlaması ve bunu etkin katılım yöntemiyle kamuoyuyla paylaşması gerekmektedir. TMMOB, krizin etkilerinin ortaya çıkarılması için 2 senede bir profil çalışmaları yapar.

19- TMMOB, mühendislik, mimarlık ve plancılık hizmetlerinde son yıllarda ortaya çıkan ve krizle iyice netleşen yoksullaşmanın, güvencesizleşmenin ve geleceksizleşmenin, işsiz kalmanın asıl sorumlusunun kapitalizm olduğunu vurgular ve diğer emek örgütleriyle birlikte ortak mücadele ve örgütlenme biçimlerinin yaratılması için mücadele eder.

İŞSİZLİĞİN VE GÜVENCESİZLİĞİN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

20- TMMOB, sağlıklı ve güvenli yaşam koşullarının bir gereği olarak, tüm mal ve hizmetlerin üretimi ve sonuçlarının denetiminin kamusal olması ve kamu kurumları tarafından sağlanması için yasama organına baskı oluşturur ve bu sayede işsiz üyeleri için kitlesel iş alanı oluşturulmasını da sağlar.

21- TMMOB, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Yasasındaki, işsizlik sigortasından yararlanma koşullarını ve ücretini düzenleyen hükümlerde; işten çıkartılan ve kendi isteğiyle ayrılan her çalışanı kapsayacak şekilde, süre ve miktar olarak insanca yaşamaya yetecek kadar işsizlik ödeneğinin yeterli düzeyde olması için emek örgütleri ile birlikte etkin bir mücadele yürütür.

22- Kamu ve özel kuruluşların işe alımlarında mühendis, mimar ve şehir plancılarına yönelik yaş sınırının kaldırılması için TMMOB etkin mücadele eder.

ÖZELLEŞTİRMENİN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

23- TMMOB, emperyalist bağımlılık ilişkilerinin bütün yönlerine karşı mücadeleyi esas alan bir yaklaşımla, özelleştirme ve piyasalaştırma uygulamalarına son verilmesini; eğitim, sağlık, enerji, haberleşme, ulaşım, barınma, gıda ve su gibi temel hizmetler alanının ve kamusal denetimin piyasa alanından çıkarılmasını savunur. TMMOB, halkın bu hizmetlere kamusal bir hak olarak, insanca yaşam için temel gereksinim olan miktarına, ücretsiz erişiminin sağlanması amacıyla diğer emek örgütleriyle birlikte mücadele eder.

24- TMMOB, diğer emek örgütleriyle birlikte ve akademisyenlerin de desteğiyle kamulaştırma üzerine tartışma platformları oluşturmalı ve kamulaştırmanın yeniden nasıl yükseltilebileceğini ve nasıl bir kamu hizmeti öngörüldüğüne dair bir kamulaştırma planı oluşturmalıdır.

25- TMMOB, yapılan özelleştirmelerle ilgili, özelleştirme öncesi ve sonrası kurumların personel sayılarını, istihdam koşullarını, çalışanların örgütlülük durumlarını, hizmet kalitesini, sunulan hizmetin halka maliyetini içeren kapsamlı bir rapor hazırlayıp kamuoyuna sunmalıdır.

26- TMMOB, toplumsal yarar sağlamayan, piyasaya hizmet edecek her türlü yasa ve yönetmeliklere karşı net tavır almalıdır.

ÜCRETLİ VE İŞSİZ KADIN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ ÇALIŞMA YAŞAMINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

27- TMMOB kadın üyelerinin işe girme süreçlerinde yaşadıkları her türlü cinsiyetçi ayrımcılığa ve yaklaşımlara, çalışma yaşamında karşılaştıkları cinsiyetçi iş bölümüne karşı mücadele eder. Kadın üyelerinin eşdeğer işe eşit ücret alması için mücadele eder. İşyerlerinde kadınlara yönelik şiddet, taciz ve mobbing gibi kapsamı çok geniş baskı uygulamalarına karşı hukuk mücadelesi başlatır.

28- TMMOB, kadın üyelerinin doğum ve emzirme izinlerinin uzatılması, bu izinleri kullanan çalışanların izin süresince tam maaş alması, erkek üyelerin de ebeveyn izninden yararlanması; üyelerinin yoğun olduğu işyerlerinde kreş ve emzirme, süt sağma odalarının ayrılması; küçük işyerlerinde çalışan üyelerinin bulunduğu bölgelerde işyerleri ortak bölgesel kreşleri açılması için, "çalışan kadın sayısı" ibaresi gibi kadın istihdamını kısıtlayıcı ifadelerin yasa metinlerinde "toplam çalışan sayısı" olarak değiştirilmesi için, diğer emek ve meslek örgütleriyle mücadele eder.

29- TMMOB, Oda ve Şube yönetim kurullarında kadın üyelerinin yer alması konusunda pozitif ayrımcılık uygular. Bu işleyişin kota uygulamaları gibi kurumsal bir biçime dönüşmesi için çalışmalar yapar.

30- TMMOB, İl Koordinasyon Kurulları (İKK)‘nda, İKK Kadın komisyonlarının kurulmasını sağlar. Komisyonların eş güdümlü çalışmasını sağlayacak, çalışma plan ve programlarını TMMOB‘ye taşıyacak TMMOB Kadın Sekreteryasını kurar.

DİĞER

1. TMMOB, eğitim sistemindeki her türlü eşitsizliği reddeder. Mühendislik, mimarlık fakültelerinin teknik altyapısını, eğitim kadrosunu ve eğitim düzeyini takip eder. Eksikliklerin giderilmesi, henüz altyapısı tamamlanmamış fakültelerin yeterli düzeye yükseltilmesi ve her türlü lisans programının ücretsiz olmasını savunur. Eğitim kurumları üzerindeki her türlü antidemokratik kurum ve yapılanmanın kaldırılması için mücadele eder.

2. TMMOB, mühendis, mimar, şehir plancılarının eğitiminin asıl olarak üniversite eğitimi ile sağlanacağını savunur. Yetkin, yetkili mühendislik ve belgelendirme faaliyetleri ve buna yönelik çalışmalar eğitimin yetersizliğinden, üniversitelerin yetersizliğinden, çok sayıda açılan üniversiteler ve bu üniversitelerde yetersiz teknik kadro, yetersiz eğitim koşullarıyla mezun olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının üzerinden temellendirildiği de göz önüne alınarak, mühendis, mimar, şehir plancılarının yetiştiği üniversitelerin, bilimsel, demokratik, özerk, katılımcı, planlamaya dayanan, halkın gereksinimleri ve çağdaş teknolojik gelişmeler temel alınarak; niteliği ve müfredatı geliştirilmiş, aralarındaki eşitsizlikler ileri yönde giderilmiş, teknik elemanların, teknik eğitim gereksinimlerini yaşam boyu sağlayacak ve yalnızca kamusal bir hizmet verecek biçimde yeniden yapılandırılmasının mücadelesini verir. Bu konuda üniversitelerle birlikte, akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla komisyonlar kurarak konunun taraflarıyla birlikte mücadele eder.

3. TMMOB, mesleğin gelişimi için üyelere vereceği seminer ve konferansların gelir getirici olmamasını ve yetkilendirme niteliği taşımayan bir katılım belgesi verilmesini savunur.

4. TMMOB; mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı öğrencilerinin stajlarını eşit işe, eşit ücret talebi ile ücretli ve sigortalı hale getirmek için, işyerleri üzerinde yaptırım uygulamak için girişimlerde bulunmalı ve SGK primlerinin hizmet sürelerine sayılması için gerekli girişimlerde bulunmalıdır. TMMOB bünyesinde ki bütün odalarda buna uygun yönetmelikler hazırlanmalıdır.

5. TMMOB, üniversitelerin ticarileştirilmesine karşı, parasız, bilimsel, demokratik eğitimi, idari özerkliği ve anadilde eğitimi savunur; üniversite bileşenleri ve diğer emek örgütleriyle birlikte mücadele eder, gerekli kurumlaşmaları oluşturur.

6. TMMOB; mühendis, mimar ve şehir plancılarının kişisel kariyer zorlamaları ile çalışma yaşamını rekabet ortamı olarak görmeleri yerine, kolektif bir üretimi emeği gören bir anlayışın geliştirilmesi için mücadele eder ve mesleki-teknolojik gelişmelerden haberdar olabilecekleri eğitim organizasyonlarının Odaları tarafından bedelsiz( veya sadece masrafları karşılayacak bir bedel ile) yapılmasını sağlar.

7. Odaların meslek içi eğitimleri işsiz mühendislere ücretsiz olarak verilir.

8. Odaların meslekiçi eğitimlerinden tüm TMMOB üyelerinin eşit koşullarda yararlanması sağlanır.

9. İş ilanlarında istenilen iş deneyimi, birkaç yabancı dil bilme, lojistik, satın alma, satış becerileri ve benzeri özelliklerin, iş arayan meslektaşlarımızın yerleştirilecekleri pozisyonların gerektirdiği özelliklerin çok üstünde olduğu görülmektedir. Sembolik olarak, bu tür iş ilanlarından birkaçına dava açılması konusunda, TMMOB ve odalarımız hukukçularımızdan da görüş alarak gerekli girişimlerde bulunur.

10. TMMOB üyelerinin yüzde 80 ücretli çalışan ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancılarından oluşmaktadır. Bu Kurultay, TMMOB‘nin tabanının sorunlarını ele alması açısından çok önemlidir. Bu sebeple TMMOB, Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı her iki yılda bir yapılmalıdır.

11. Son yıllarda öğrenci üyelere genel kurullarda söz verilmemesi de TMMOB‘nin demokratik gelenekleriyle bağdaşmamaktadır. Öğrenci üyelere oda kurullarında kendini ifade edecek olanaklar tanınmalıdır.

12. TMMOB, SSK, BAĞKUR ve Emekli Sandığından emekli olan mühendis, mimar, şehir plancılarının emekli aylıkları arasındaki farkın kaldırılması, aylıkların insanca yaşanır bir seviyeye getirilmesi, emeklilerin sendikalaşmasının önündeki yasal engellerin kaldırılması; emeklilere, sosyal, kültürel etkinliklerde ve şehirlerarası ulaşımda yüzde 50 indirim yapılması, şehir içi ulaşımın ücretsiz olması için mücadele eder.

13. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca çıkartılmaya çalışılan bir yasayla, bitkisel gıda üretiminde sorumlu yöneticilik kaldırılmak istenmektedir. Bu yasa taslağı, gıda sektöründe sorumlu yönetici olarak görev üstlenmekte olan 20 bine yakın gıda, ziraat ve kimya mühendisi meslektaşımızın işsiz kalması anlamına gelmektedir. Başta ilgili odalarımız olmak üzere, tüm TMMOB camiası bu duruma sessiz kalamaz, bu yasa taslağının gündemden kalkması için her türlü girişimde bulunur.

14. Bilindiği gibi, işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelikte, birinci sınıfı gayri sıhhi müesseselerde, işletmelerin faaliyet alanlarındaki mesleki yeterliliğe sahip bir sorumlu müdür çalıştırmaları zorunlu kılınmıştır. Bu konunun, işsiz meslektaşlarımızın iş bulabilmesi, işyerlerinde üretilen ürün ya da ürünlerin ya da hizmetlerin niteliğinin arttırılması, çalışma ortamının iyileştirilebilmesi, TMMOB örgütlülüğünün ve saygınlığının geliştirilmesi açısından ele alınarak, TMMOB çapında tüm örgütlerimizde değerlendirilmeli, bu yasal zorunluluğun yaşama geçirilmesi için etkin bir çalışma yürütülmelidir.

15. TMMOB, 20330 sayı ve 111189 tarihli Resmi Gazete‘de yayımlanan Fen Adamlarının Yetki ve Sorumlulukları Hakkındaki Yönetmelik gibi, mühendislerin akademik haklarının elinden alınmasına yönelik yasa ve yönetmeliklere karşı etkin mücadele eder.

16. Yetkin mühendislik ve belgelendirme uygulaması, mühendis emeğinin değersizleştirilmesi sürecinin bir parçasıdır. Sermaye ve iktidarlar tarafından da savunulmaktadır. Hedeflenen, mühendislik-mimarlık emeğinin daha ucuza, daha nitelikli olarak istihdam edilebilmesidir. TMMOB, mesleki deneyimin belgelendirilmesi, mesleki yetkinliğin belgelendirilmesi; yetkin/yetkili/uzman mühendislik gibi, mühendis emeğini ucuz işgücü haline getirecek ve üyeleri arasında bir eşitsizlik ve rekabet yaratacak tüm uygulamaları terk ve mahkum eder.

17. TMMOB, ülkemizde, başta eğitim, sağlık ve mühendislik hizmetlerinin, AB müzakereleri, GATS ve benzeri emperyalizme hizmet eden anlaşmalar doğrultusunda değil; toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenmesini savunur. Bu çerçevede, mühendislik ve mimarlık hizmetlerinde, GATS ve AB süreçlerinin getirdiği stajyerlik uygulamaları adı altında gerçekleştirilmek istenilen sömürü biçimini reddederek; her türlü sömürüye karşı, tüm mühendis, mimar, şehir plancıları ve diğer emek güçleriyle birlikte mücadele eder.

18. TMMOB Genel Kuruluna iletilmek üzere, "Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği" isminin "Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği" olarak adlandırılması yönünde 1998 yılında alınan TMMOB Genel Kurul kararı hayata geçirilmelidir.

19.

19.1 Yapı denetim şirketleriyle çalışma koşulları önceden belirlenmeli ve yazılı olarak yayınlanmalıdır. Günlük, haftalık ve aylık çalışma saatleri v.b. yapı denetim şirketiyle yapılacak sözleşmenin vazgeçilmez eki olarak tanımlanmalıdır

19.2 Yapı denetim şirketiyle yapılacak denetim mühendisliği hizmet sözleşmesinde, yapı denetim mühendisliğini ilgili oda temsil etmeli ve şirketle oda taraf olmalıdır

19.3 Yapı denetim mimar ve mühendislerinin yapı denetim işinde çalışmalarında uygulanacak en az ücret ilgili oda tarafından her yıl tespit edilerek uygulama sağlanmalıdır

19.4 Odalar, yapı denetim işinde çalışan üyelerini denetlemeli; bu amaçla şubelerde profesyonel bir eleman, yapı denetim mühendislerinin fiilen çalışıp çalışmadığını takip etmelidir

19.5 Yapı denetim şirketlerinin çalıştırdığı yapı denetim kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının sosyal güvenlik primlerinin ödendiğinin ve bu elemanların personel bordrolarında gösterilmesini odaların takip etmesinin usul haline getirilmesi sağlanmalıdır

19.6 TMMOB, yapı denetim mühendis ve mimarlarının sendikalaşma çabalarına yardımcı olmalı, gerekli bilgi ve eğitimi verebilecek ortam yaratmalıdır

19.7 Yapı denetim mimar ve mühendislerinin çalışıp ücret alamamasına ve tamamen işsiz kalmasına sebep olan 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun ve bu Kanunun uygulama esaslarını belirleyen 5 Şubat 2008 tarih ve 26778 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe konulan yönetmeliğin acil olarak değiştirilmesi için, TMMOB tarafından belirlenecek uzmanların girişimde bulunarak, zaman yitirmeden hayata geçirilmesini sağlamalıdır

ÖRGÜTLENME

1- TMMOB, Kamu çalışanı ve TSK‘ da çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek odalarına üyeliğini isteğe bağlı kılan Anayasanın 135. maddesinde değişiklik yapılması ve üyeliğin zorunlu kılınması için çalışmalar yapar.

2- TMMOB yönetmeliğinde bulunan TMMOB işyeri temsilcilikleri hayata geçirilmelidir. Organize sanayi Bölgeleri(OSB)‘nde küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde ve diğer yerlerde çalışan mühendis Mimar ve Şehir Plancılarının örgütlenmesi için de TMMOB Bölge Temsilcilikleri İKK‘ları bünyesinde kurulmalıdır. TMMOB işyeri ve bölge temsilciliklerinin İKK‘ larında temsil mekanizmaları yaratılmalı. İller ve Türkiye bazında temsilciler kurulları oluşturulmalıdır.

2.1 TMMOB işyeri ve bölge temsilcilikleri, işyerlerinde çalışan ücretli mühendislerin katılımıyla yapılacak seçimlerle oluşturulmalıdır.

3- TMMOB, İKK‘lar ve Odalar bünyesinde ücretli ve işsiz mühendisler bürosu kurar. Bu büro, üyelerinin iş bulmasına yardımcı olur, çalışma koşullarını takip eder.

4- TMMOB bünyesinde Oda gelirlerinden TMMOB Genel Kurulunun belirlediği oranda yapılan kesinti ile Dayanışma Fonu oluşturulmalıdır. Fona, üyelerden de gönüllülük esasına göre katkı sağlanmalıdır. Fon esas olarak çevreye, halka ve işçi sınıfına karşı sorumluluğunu yerine getirdiği için baskıya uğrayan, işten atılan ve oda örgütlenmesi ve sendikalaşma mücadelesinde baskıya uğrayan meslektaşlarla dayanışmaya yönelmelidir.

5- TMMOB örgütlülüğü, ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancılarının üyeliğini teşvik edici uygulamalar yapar. Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için üyelik koşullarında; geriye dönük olarak istenen ait aidat miktarı üye olmayı engelleyici bir role sahiptir. TMMOB örgütlülüğü bu uygulamayı üye olunduğu andan itibaren aidat alınması yönünde düzenleyici çalışmalar yapar.

6- TMMOB‘ne bağlı odalar işsiz kalan üyelerinden işsiz kaldıkları dönem boyunca aidat almaz.

7- TMMOB, 2010-2012 yıllarını örgütlenme dönemi ilan eder ve bir örgütlenme programını belirler; Odalar da bu programı hayata geçirebilecek mekanizmaları kurar, işler hale getirir.

8- TMMOB, örgütlülüğünü geleceğe taşımak için, üyelerinin çoğunluğunu oluşturan ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının, TMMOB yapısı içindeki yönetim / yürütme / karar mekanizmaları içinde temsiliyetinin artırılması yönünde çaba sarf eder.

9- TMMOB, ücretli çalışan üyelerinin çalışma yaşamındaki sorunlarının tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilebilmesi, üyelerinin diğer emekçi kesimlerle dayanışma ve birlikte mücadele bilincinin ve duyarlılığının oluşturulabilmesi için çalışır. Bu çalışmaları yürütebilecek "ücretli ve işsiz mühendis, mimar ve şehir plancıları komisyonları" TMMOB‘ne bağlı odalar ve şubelerinde kurulur, illerde İKK bünyesinde eşgüdümleri sağlanır.

10- TMMOB, başta akademisyenler olmak üzere, üniversite çalışanlarının tümüne, özgür bilim üretmenin mümkün olması için koşulsuz iş güvencesi sağlanmasını savunur. 50/d gibi güvencesiz istihdama yönelik maddelere karşı, diğer emek örgütleri, sendikalar ve demokratik kitle örgütleriyle ortak mücadele eder. Mühendislik, Mimarlık fakültelerinde TMMOB temsilcilikleri oluşturur.

11- TMMOB örgütlülüğü, bir taraftan sınıfın birliğini zorlaştıran tüm farklılaşmalara karşı mücadele ederken, işçi sınıfının bir parçası olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının işçilerle birlikte örgütlenmesi için girişimlerde bulunur. TMMOB, ücretli çalışan üyelerinin sendikalaşabilmesi için çalışmalar yürütür. Bunu sağlamak için sendikalar ve odalar arasında çalışma grupları veya kurullar oluşturarak sendikalaşmaya destek verir.

12- TMMOB, mühendis, mimar ve şehir plancılarının sendikalaşması önündeki engelleri kaldırır; toplu iş sözleşmesi kapsamını, bünyesinde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarını içine alacak şekilde genişletir.

13- Sınıf mücadelesini yükseltmeyi hedefleyen bir TMMOB, çalışan teknik görevlilerinin tüm ekonomik ve sosyal haklarını tanımalı, yerine getirmeli, toplu iş sözleşmelerinde bunları savunmalı, sınıfın örgütlenmesinin yolu olan sendikalaşmanın önündeki tüm engelleri kaldırmalıdır. TMMOB, ayrıca sendikal hareketin desteklenmesi, özel sektörde ücretli çalışan mühendis ve mimarlara da örnek teşkil etmesi için, kendi bünyesinde çalışan teknik elemanların sendikalaşmasını desteklediğini yazılı olarak kamuoyuna duyurmalıdır.

14- TMMOB, 19 Eylül‘ü, mühendis, mimar ve şehir plancıları ile Dayanışma Günü olarak ilan eder. Kutlanması için 19 Eylül‘ü kapsayan 15 günlük süre boyunca özel bir çalışma yapar, mesleki dayanışmanın önem ve anlamını hatırlatmak amacıyla kitlesel etkinlikler, işyeri toplantıları, hak ve talep kampanyaları düzenler.

15- TMMOB, bilirkişilerin; odalarına üye olmalarının zorunlu hale getirilmesi için çalışma yapar.

16- Geçim sıkıntısı nedeniyle, işsiz mühendislerden ve emekli mühendislerden çalışmadığı durumlarda oda aidatı alınmaz.

17- 6235 sayılı TMMOB Yasasının 33. Maddesi, "Türkiye‘de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensuplarının mesleklerinin icrasını iktida ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat yapabilmeleri için ihtisasa uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek mecburiyetindedirler" şeklindedir. TMMOB, bu yasaya dayanarak ve bu maddeyi uygulamaya koyarak, mimarlık, mühendislik, şehir planlama fakültelerinden mezun her meslektaşı, fakültelerden alınacak bilgilerle, ilgili odasında doğrudan kaydeder. Bunlardan kamuda çalışanların üyelikleri, talep etmeleri durumunda askıya alınır. İster özel sektör, ister kamu çalışanı olsun, her meslektaşın sicili, mezuniyet tarihinden itibaren, TMMOB bünyesindeki ilgili odası tarafından takip edilir.

18- Geleceğin işsiz mühendis, mimar ve şehir plancılarının henüz öğrenciyken odalarıyla ve TMMOB ile bağlarının kurulması gereklidir. Bu kapsamda, odalarda öğrencilerin bağımsız karar alabilmelerini sağlayacak mekanizmalar yaratılmalı, öğrenci İKK‘ları ve üniversitelerde TMMOB öğrenci temsilcilikleri oluşturulmalı, TMMOB‘nde öğrenci üye örgütlülükleri tek bir çatı altında toplanmalıdır.

19- TMMOB, özel sektörde, kurumsal firmalarda ilerici sendikalarla işbirliği yapıp, mühendislerin toplusözleşmelere dahil olmasını sağlamalı; 50 kişi veya altında çalışan orta ve küçük işletmelerde toplusözleşmede belirlenen hakların baz alındığı bireysel sözleşmeler hazırlamalı ve bunları uygulatmalıdır.

20- TMMOB kapsamında odaların üye bilgileri ve bu bilgilerin güncelleştirilmesine ilişkin çeşitli sorunlar bulunmaktadır. Buna bağlı olarak, TMMOB bütününde güncel ücretli ve işsiz v.b. bilgiler sağlıklı veriler olarak görünmemektedir. Bu anlamda, TMMOB ve bağlı odaların üye bilgi sistemleri geliştirilerek, bilgiler güncellenmeli; bu sistem üzerinden değişik okumalar yapılarak yıllık üye profil araştırma ve değerlendirme raporları oluşturulmalı, bu çalışma sistemleştirilerek ve diğer çalışmalarla geliştirilerek TMMOB araştırma birimi oluşturulmalıdır.

21- TMMOB‘ne bağlı pek çok odanın özellikle taşra birimlerinde mekanlarının olmaması, var olan mekanların da sadece odanın rutin işleyişinin bir parçası haline gelmiş olması sebebiyle, üyelere dönük mekanlar bazı odaların lokalleriyle sınırlı kalmaktadır. Bundan dolayı, TMMOB‘ne bağlı tüm oda üyelerinin bir araya gelebilecekleri, iletişim kurabilecekleri, ortak çalışmalar yapabilecekleri ortak mekanlar oluşturulmalıdır.

22- Örgütlenme, karar alma süreçlerinin demokratik ve katılımcı olmasıyla mümkündür. Alınan kararların tabana yayılması ancak böyle bir yaklaşımla sağlanabilir. TMMOB‘nin ve bağlı odaların danışma kurullarında hiyerarşik ve bürokratik delege sisteminden vazgeçilmeli, bu kurullar üyenin kürsü kullanımına açık olmadır.

Ek 2:

TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı‘nda toplam 15 karar önergesi, oy kullananların 2/3‘ünün oylarını alamadı.

2/3 oy çokluğunu sağlayamayan karar önergeleri şu şekilde:

ÇALIŞMA YAŞAMI

ÜCRETLİ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ ÇALIŞMA KOŞULLARI

1- Zorunlu fazla mesailer yasaklanmalı ve toplumsal hizmetlerin dışında gece çalışmasına (22.00-06.00 saatleri arasında) izin verilmemelidir.

2- Günlük çalışma saatinin içinden, en az yarım saatin, ücretli katkı payıyla birlikte, insani destek ve dayanışma hakkı olarak değerlendirilmek üzere düşülerek ve bu konuda gerekli uzman desteğinin sağlanması için her türlü düzenlemenin yapılması amacıyla, TMMOB Genel Kurulunca, Türk Tabipler Birliğinin öncülüğünde, Psikiyatrlar Derneği ve Psikologlar Derneği uzmanlarının da bulunduğu bir çalışma grubu oluşturularak, konuyu çalışma yaşamına en kısa zamanda yansıtabilecek yönetmelikleri hazırlayıp, yasalaşmasını sağlamakla ilgili tüm kararlar alınmalıdır.

ÖZELLEŞTİRMENİN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

3- TMMOB, emperyalist bağımlılık ilişkilerinin bütün yönlerine karşı mücadeleyi; ülke kaynaklarına, bağımsız bir bilim ve teknoloji politikasına dayalı, planlı bir sanayileşme ve kalkınma hamlesinin örgütlenmesini savunur; özelleştirmeye karşı, geçmişte özelleştirilmiş kuruluşların yeniden kamulaştırılması içine alacak biçimde mücadele ederek kamu kesimi yatırımlarının sanayileşme ve kalkınmaya temel oluşturulması talebini etkinleştirerek sürdürür.

ÜCRETLİ VE İŞSİZ KADIN MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARININ ÇALIŞMA YAŞAMINDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

4- TMMOB, oda ve şube yönetim kurullarında LGBTT ve kadın üyelerinin yer alması konusunda pozitif ayrımcılık uygular. Bu işleyişin yüzde 35 kota uygulamaları gibi kurumsal bir biçime dönüşmesi için çalışmalar yapar.

ÜCRETLİ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI İÇİN ASGARİ ÜCRET VE ÜCRET İLE İLGİLİ KARAR ÖNERİLERİ:

5- Asgari ücret tüm emekçi kesimler için tek ve ortak olmalıdır, bunun dışındaki her türlü tarif sınıf bilincini zayıflatan bir rol üstlenecektir. Mühendislik için asgari ücret talebi, daha baştan sınıfı kendi içerisinde bölen bir taleptir. Asgari ücret, işin ve kişinin niteliğinden bağımsız olarak, insanca bir yaşamın sürdürülmesi için gerekli en az ücrettir. Sektöre göre ayrı bir asgari ücret tespiti talebinde bulunmak, ahlaki açıdan kabul edilemez. Bu, insanca yaşam düzeyinin diğerinden farklı olabileceğini kabul etmek anlamına gelir ki, ahlaki açıdan kabul edilemez. Öte yandan, işçi sınıfının bir parçası olduğunu iddia ettiğimiz ücretli mühendis, mimar ve şehir plancıları için farklı bir asgari ücret talebinde bulunmak, sınıf örgütleriyle birlikte mücadelesinin bölünmesi anlamına gelir. TMMOB, mühendis, mimar ve şehir plancıları için ayrı bir asgari ücret tespit etmez. Bu nedenle TMMOB, diğer emek örgütleriyle bir Asgari Ücret Tespit Komisyonu kurulmasını sağlayarak veya kurulmuş Komisyona sürekli bir temsilci atayarak, tüm emekçiler için gerçekçi bir asgari ücret tespitine ve bunun güncel tutulmasına yönelik çalışmalara doğrudan katılır. Bu şekilde belirlenmiş asgari ücretin mühendis, mimar ve şehir plancıları için de uygulanabilmesi için, diğer emek örgütleriyle birlikte mücadele eder.

6- Mühendis, mimar ve şehir plancıları meslek örgütleri ile birlikte tüm emekçilerin insanca yaşamaya yetecek asgari ücret hakkı mücadelesine katılırlar. TMMOB, üyeleri olan emekçi mühendis, mimar ve şehir plancıların da aralarında bulunduğu tüm işçi sınıfı için insanca yaşam ücretinin belirlenmesi mücadelesini diğer emek ve demokratik kitle örgütleri ile birlikte verir. TMMOB ve bağlı odalar yasa ve yönetmeliklerden aldıkları yetkiyi emekten yana değerlendirerek, insanca yaşanılacak ücreti mühendis, mimar, şehir plancıları için asgari ücret olarak ilan eder ve uygulanmasını sağlar.

DİĞER

1- TMMOB mühendis, mimar sayısının Türkiye ihtiyaçlarının çok üstünde, hadsiz hesapsız artmasına, mühendis, mimar ve şehir plancılarından bir yedek işsizler ordusu yaratılarak düşük ücretler karşılığında çalışmak zorunda bırakılmalarına tepkisiz kalmamalı, YÖK‘nun; mühendislik, mimarlık fakülteleri kontenjanlarını belirlerken, TMMOB‘nden görüş alması konusunda mücadele yürütülmelidir.

2- TMMOB, her platformda "YÖK kaldırılsın" talebini yükseltmektedir. Bu kapsamda, TMMOB ve bağlı odalar, mühendis, mimar, şehir plancılığı eğitimi veren fakültelerin ve öğrenci kontenjan sayılarının ihtiyaçların çok üzerine çıkarılarak, yedek işsizler ordusu yaratılmasına ve gerekli altyapı imkanlarından uzak, plansız, mimar, mühendis, şehir plancısı eğitimi verilmesine karşı mücadele eder.

3- TMMOB, mühendis, mimar, şehir plancılarının eğitiminin asıl olarak üniversite eğitimi ile sağlanacağını savunur. Yetkin, yetkili mühendislik ve belgelendirme faaliyetleri ve buna yönelik çalışmalar eğitimin yetersizliğinden, üniversitelerin yetersizliğinden, çok sayıda açılan üniversiteler ve bu üniversitelerde yetersiz teknik kadro, yetersiz eğitim koşullarıyla mezun olan mühendis, mimar ve şehir plancıları üzerinden temellendiği tespitinden yola çıkarak, mühendis, mimar, şehir plancılarının yetiştiği üniversitelerin, bilimsel, demokratik, özerk, katılımcı, planlamaya dayanan, halkın gereksinimleri ve çağdaş teknolojik gelişmeler temel alınarak; niteliği ve müfredatı geliştirilmiş, aralarındaki eşitsizlikler ileri yönde giderilmiş, teknik elemanların, teknik eğitim gereksinimlerini yaşam boyu sağlayacak ve yalnızca kamusal bir hizmet verecek biçimde yeniden yapılandırılmasının mücadelesini verir. Bu konuda üniversitelerle birlikte, akademisyen ve öğrencilerin katılımıyla komisyonlar kurarak konunun taraflarıyla birlikte mücadele eder.

4- TMMOB kapsamında bulunan odaların mesleki hizmet yönetmelikleri yalnızca SMM üzerinden tanımlanmamalı, SMM yönetmelikleri tüm üyeleri kapsayacak mesleki hizmet yönetmeliklerine dönüştürülmelidir.

ÖRGÜTLENME


1- Ücretli mühendis, mimar ve şehir plancılarının, TMMOB bütününde ortak örgütlenme birimlerinin; işyeri temsilcilikleri, komisyonlar v.b. diğer sendikal ve benzeri örgütlenmelerle ilişkilerini sağlayacak TMMOB Koordinasyon Birimi oluşturulmalıdır.

2- TMMOB işyeri temsilcilikleri ve oda işyeri temsilciliğinin ortak çalışma yapabilmeleri için gerekli yönetmelik değişiklikleri İKK‘ları bünyesinde oluşturulacak komisyonlarca belirlenmelidir.

3- Özellikle ücretli çalışan ve işsiz üyelerin örgüt çalışmalarından uzak durduğu, yeni mezun mimar-mühendis ve şehir plancılarının TMMOB‘ye üye olmayı gereksiz bulduğu herkesçe bilinmektedir. Bu koşullarda yapılan Ücret ve İşsiz Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Kurultayı bir adımdır; ancak, yeterli olmayacaktır. TMMOB, önümüzdeki 2010-2012 dönemini ücretli ve işsiz üyelere yönelik örgütlenme dönemi ilan ederek, bir örgütlenme programı oluşturur ve bu programı hayata geçirecek mekanizmaları kurar. Ayrıca, bu örgütlenme döneminde bu mücadele programını hayata geçirmek için, TMMOB, mevcut yapısını, işleyişini ve örgütlenme mekanizmalarını da yeniden biçimlendirmelidir.

4- TMMOB, kendisine bağlı odalarda çalışan mühendis, mimar ve plancıların sendikalaşma bilincini geliştirici çalışmalar yapar. TMMOB‘ye bağlı odalar toplu iş sözleşmesi (TİS) kapsamını, bünyesinde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarını içine alacak biçimde genişletir.

5- TMMOB, tüm odalarda çalışan idari ve teknik personelin ilerici sendikalar bünyesinde sendikalı duruma geçirilmesi ve eylem birliği yaptığı örgütün TMMOB ve bağlı odalarda yetki sahibi olabilmesi için siyasi karar alır ve bunu uygulamaya koyar.

Ek 3

DİLEK VE TEMENNİLER


1- TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı kararları bir çalışma programı olarak TMMOB tarafından yürütülür.

2- TMMOB, sigortaların gerçek ücretler üzerinden yatırılmaması, sigortasız çalıştırma, fazla mesailerin kayıt altına alınmaması ve fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi, çalışma saatinin artışı ve esnemesi, İş Kanununun öngördüğü yasal çalışma süresinin uygulanmaması, sosyal hakların sürekli tırpanlanması, izinlerin işveren tarafından gasp edilmesi, yasal olmayan sözleşmeler imzalatılması, görev tanımı dışında işler yüklenmesi, çalışma koşullarının sürekli ağırlaşması, imza atma konusunda zorlamalar yapılması gibi ana başlıklar kapsamında, öncelikli olarak yasayla tanımlanmış hakların uygulanabilmesi için, yasadışı çalıştırmaya karşı mücadele programı oluşturur ve diğer emek ve meslek örgütleriyle ortak bir şekilde bu programı uygular.

3- Çalıştığımız işyerlerinde piyasa kurallarına teslim olmamalıyız. İş sağlığı ve iş güvenliği açısından var olan yasa ve yönetmeliklerin eksikliklerinin giderilmesi ve tam olarak uygulanması için TMMOB örgütlülüğü ile birlikte çaba göstermeliyiz.

4- ÖSYM‘nin yapmış olduğu KPSS sınavı mühendislerin kamu kurum ve kuruluşlarında işe alımında tek kriter olmamalı, mühendisler kendi alanlarındaki bilgilerle sınava alınmalı. TMMOB, tek tip sınav sistemine karşı çıkmalı, alternatif sınav sistemi için yetkili organlarla konsept oluşturmalıdır.

5- Enerji üretimi, iletimi, dağıtımı yüksek ihtisas isteyen bir iştir, bu alanda çalışan mühendis ve teknik elemanların yaş ortalaması yüksektir. Sürecin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için uzman kadroların yanında gençlerin de çalışarak deneyim edinmesi gereklidir. Kamuda ki istihdam politikaları bu hizmetlerin geleceğini tehlikeye atmaktadır. TMMOB kamuda ki istihdam politikalarının ihtiyaca göre şekillenmesi için mücadele etmelidir.

6- İKK‘ları ülke genelinde daha da yaygınlaştırılmalı, işleyişi demokratik olmalıdır. Bartın halkının mücadelesine öncülüğüyle ön plana çıkmış; ancak, çeşitli nedenlerle kapatılmış Bartın İKK yeniden açılmalıdır.

7- TMMOB, adından anlaşıldığı gibi, bir mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı meslek örgütü olmayıp, bu mesleğin uygulayıcıları olan mühendis, mimar ve şehir plancılarının örgütüdür. Sermaye sahipleri ve fabrika sahipleri, kamu veya özel sektör yöneticileri, müteahhitler, ticaretle uğraşanlar, mühendis, mimar ve şehir plancısı unvanları taşısalar da, yaptıkları işler, mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı işleri değildir. Öte yandan, meslek uygulayıcılarının tamamına yakını ücretli mühendis, mimar, şehir plancısı olup, çok küçük bir kısmıysa kendi hesabına mesleki hizmet veren serbest mühendis, mimar ve şehir plancısıdır. Bu açıdan bakıldığında, doğrudan meslek uygulayıcılarının örgütü olarak TMMOB, bir sınıf örgütü olarak tarif edilmek zorundadır. Buradan hareketle, yapılacak ilk Genel Kurulda, TMMOB, karar ve yürütme organlarında da doğrudan meslek uygulayıcılarının yer almasını sağlayacak yönetmelik değişikliği yaparak, doğrudan meslek uygulayıcılarının örgütü olarak kendini yeniden tarif eder.

8- Mühendislerin yaşadığı en önemli sorunların temelinde Türkiye‘nin bağımlı sermaye sınıfları iktidarı bulunmaktadır. Sorunların çözümüne işçi sınıfının ve diğer emekçi sınıfların ortak mücadelesi ile ulaşılacaktır. TMMOB Ücretli ve İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Kurultayı, bütün meslektaşları bu anlayış etrafında birleşmeye, TMMOB ve odalarımızı da bütün mühendisleri bu anlayış etrafında bir araya getirmeye çağırır

9- Kamu emekçilerimizin 25 Kasımda gerçekleştireceği bir günlük uyarı grevine destek olmak amacıyla, TMMOB üyeleri olarak, 25 Kasımda, kamu çalışanı meslektaşlarımızın katılımını sağlayarak, öğrenci olan çocuklarımızı okula göndermeyerek; belediye, vergi dairesi, postane, sağlık kuruluşları başta olmak üzere, devlet dairelerinde bir gün iş ve işlem yapmayarak, bu grevi destekleme kararı almayı, emek örgütleriyle ve kamu emekçileriyle dayanışmak için gerekli görüyoruz.

KATILIM DAĞILIMI

 

ODA ÜYE ÖĞRENCİ TOPLAM
ÇMO 6 2 8
EMO 161 19 180
FMO 3 1 4
GEMİMO 1 2 3
GIDAMO 15 2 17
GMO   5 5
HKMO 15 5 20
İÇMO 1   1
İMO 70 24 94
JFMO 12   12
JMO 17   17
KMO 18 2 20
MADENMO 14 1 15
METALURJİMO 12   12
MMO 186 28 214
MO 34 11 45
OMO 6   6
PEYZAJMO 4 2 6
ŞPO 16 2 18
TMO 2   2
ZMO 7   7
TMMOB 5   5
ÜYE OLMAYAN 62 15 77
TOPLAM 667 121 788

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Hatay Sok No: 10/9 Kızılay 06420 ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği