TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından Seydişehir Eti Alüminyum Tesisleri'nin özelleştirilmesi ile ilgili açılan davalarda verilen Yürütmeyi Durdurma ve ardından İptal kararlarını uygulamadıkları için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanları Anayasanın 138.maddesini ihlal etmiştir. Bu nedenle Başbakan ve Özelleştirme Yüksek Kurulu Üyeleri Bakanlar ile Özelleştirme İdaresi Başkanları, Odamız tarafından açılan davada hukuka aykırı bu fiilleri nedeniyle tazminat ödemeye mahkum olmuşlardır.

Davada hakkında mahkumiyet verilenler şunlardır:

  • Recep Tayyip ERDOĞAN (Başbakan, Özelleştirme Yüksek Kurulu Başkanı),
  • Kemal UNAKITAN (eski Maliye Bakanı, Özelleştirme Yüksek Kurulu Üyesi),
  • Ali COŞKUN (eski Sanayi ve Ticaret Bakanı, Özelleştirme Yüksek Kurulu Üyesi),
  • Binali YILDIRIM (Ulaştırma Bakanı, Özelleştirme Yüksek Kurulu Üyesi),
  • Mehmet ŞİMŞEK (önce Devlet Bakanı sonra Maliye Bakanı, Özelleştirme Y.K. Üyesi),
  • Ali BABACAN (Devlet Bakanı, Özelleştirme Yüksek Kurulu Üyesi),
  • Metin KİLCİ (eski Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanı),
  • Ahmet AKSU (Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkan Vekilli).

27 Mart 2012 tarihinde sonuçlanan bu davada yargı, "özelleştirme" adı altında halkın mallarının sermayeye peşkeş çekildiğini, hukukun üstünlüğü ve hukuk devleti ilkelerinin çiğnendiğini bir kez daha karara bağlamıştır.

Ankara 16.Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından davanın kabulüne karar verilerek davalıların 10.000TL manevi tazminat ödemesine karar verilmiştir. Davalıların temyiz yoluna başvurmaları üzerine Yargıtay 4.Hukuk Dairesi'nin 24.09.2013 tarihini taşıyan kararında;

"Davalılar Recep Tayyip Erdoğan vd. aleyhine 25.03.2011 gününde verilen dilekçe ile idari yargı kararlarının uygulanmaması nedeniyle manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kabulüne dair verilen 27.03.2012 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA" karar verilmiştir.

AKP Hükümeti iktidarı döneminde özelleştirmelerle sınırlı kalmayıp verilen yargı kararlarını uygulamamıştır. Benzeri görülmemiş bir kararlılık göstererek hukuk devletini sarsmaktadır.

Yargı kararlarına konu Eti Alüminyum Tesislerinin kamuya devri gerekirken, halen özel bir şirket tarafından işletilmeye devam edilmektedir. Uygulanmayan yargı kararları nedeniyle toplum zarara uğratılmaktadır. Seydişehir Eti Alüminyum Tesisleri, bütün malvarlığı ile birlikte derhal kamuya devredilmelidir.

Yargı kararlarının uygulamaması nedeniyle doğan kamusal zararlar, Başbakan ve ilgili kamu yöneticilerinin kişisel servetleriyle ödeninceye kadar hukuksal ve toplumsal mücadelemiz devam edecektir.

TMMOB METALURJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği