Basın Açıklamaları

Siyasi iktidar hazırladığı bir torba yasa ile TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) Yasası'nı değiştirmeye hazırlanıyor. TMMOB, bölünerek ve piyasalaştırılarak yok edilmek isteniyor.

Ülkemizde ileri demokrasi diyerek tüm demokratik mekanizmaların rafa kaldırıldığı, özgürlükleri genişletiyoruz diyerek ülkemizin büyük bir cezaevine, devletin muz cumhuriyetine dönüştürüldüğü, cemaat kültürünü derinleştirerek piyasa ve gericilik baskısı ile toplumun kişiliksizleştirilmeye çalışıldığı bir dönem yaşıyoruz.

Toprağına, havasına, suyuna, ormanına, geleceğine sahip çıkmanın, parasız eğitim istemenin bile suç olarak görüldüğü bir korku imparatorluğu yaratmaya çalışanlar, "özelleştirme" diyerek ülkenin üretim kurumlarını peşkeş çektiler, topraklarını sattılar, yer altı zenginliklerimizi yağmalamaya açtılar.

TMMOB`ye bağlı odalar, TMMOB Yasası`nda değişiklik yapmak üzere kapalı kapılar ardında yürütülen çalışmalar üzerine 16 Kasım 2012 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Mesleklerimize, Odalarımız ve Birliğimize Sahip Çıkıyoruz
Kapalı Kapılar Ardında Hazırlıkları Yapılan TMMOB‘siz TMMOB Yasasını Kabul Etmeyeceğiz
.

Son yıllarda gündeme gelen Odalarımız ve üst Birliğimiz Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği-TMMOB‘nin mevzuatını düzenlemeye yönelik adımlar, bugün doğrudan TMMOB Yasasını değiştirmeye yönelmiştir. Anayasa‘nın 123, 124 ve özellikle 135. maddelerinden hareketle yayımlanan 6235 sayılı TMMOB Yasasının değiştirilmesi yoluyla TMMOB örgütlülüğü ve mühendis, mimar, şehir plancılığı disiplinlerinin meslek örgütlülükleri, kapalı kapılar ardında yapılan hazırlıklarla tasfiye edilmek üzeredir.

Bilindiği üzere, yürürlükteki 2840 sayılı Kanun Bor tuzları, uranyum ve toryum madenlerinin aranması ve işletilmesi Devlet eliyle yapılır. Bu madenler için 6309 sayılı Maden Kanunu gereğince gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerine verilmiş olan ruhsatlar iptal edilmiştir." şeklinde düzenlenmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından imzalanarak 5 Mart 2012 tarihinde Başbakanlığa iletilen "Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" Başbakan'ın imzasıyla, 20 Mart 2012 tarihinde B.02.0.KKG.0.10/101 - 487/1319 sayılı yazıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilmiştir.

TMMOB`ye bağlı 22 Oda, Suriye`deki iç savaş ve son günlerde yaşanan gelişmeler üzerine 5 Ekim 2012 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

ÜLKEDE, BÖLGEDE, DÜNYADA BARIŞ
BARIŞ HEMEN ŞİMDİ!

Bilindiği gibi başını ABD‘nin çektiği emperyalist güçler ve onların Ortadoğu‘daki taşeronları, Irak ve Libya‘dan sonra Suriye üzerinde emperyalist tahakküm oluşturmak, sonrasında ise İran‘a uzanan bir müdahaleyi gerçekleştirmek için aktif çaba içindedirler.

Suriye‘de yaşanan iç savaş ve bu ülkeye yönelik askeri müdahalenin, bölgesel bir savaşın habercisi olduğu bilinmektedir. Tüm Ortadoğu savaşa, etnik, din ve mezhep çatışmalarına ve uzun erimli bir kaosa sürüklenirken AKP iktidarı ne yazık ki Türkiye‘yi bu girdabın içine çekmektedir.

TMMOB`ye bağlı odalar, İnşaat Mühendisleri Odası`na yapılan saldırı üzerine 1 Ağustos 2012 tarihinde bir açıklama yaptı.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODAMIZA YAPILAN ÇİRKİN SALDIRIYI TARAFIMIZA YAPILMIŞ SAYIYOR VE KINIYORUZ.

01.08.2012 tarihinde (bugün) sabah saat 07.00 civarında İnşaat Mühendisleri Odası hizmet binasına bir grup tarafından zorla girilmiş, merdiven ve asansör kullanımı engellenmiş, binanın 8. Katı maddi hasar verilerek kullanılamaz hale getirilmiştir.

Bugün yaşanan olay bir süredir kasıtlı olarak devam ettirilmekte olan Odalarımıza yönelik saldırıların fiziki şiddete dönüşmesinin bir göstergesidir. İnşaat Mühendisleri Odamıza yapılan bu çirkin saldırıyı tarafımıza yapılmış sayıyor ve kınıyoruz.

Emekten ve halktan yana çalışmalarla bilimi ve tekniği halkımızın hizmetine sunan TMMOB‘ye bağlı Odalar olarak bu saldırılara prim vermeyeceğimizi bir kez daha kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Çevre Mühendisleri Odası
Elektrik Mühendisleri Odası
Fizik Mühendisleri Odası
Gemi Makine İşletme Mühendisleri Odası
Gıda Mühendisleri Odası
Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
İçmimarlar Odası
Jeofizik Mühendisleri Odası
Jeoloji Mühendisleri Odası
Kimya Mühendisleri Odası
Maden Mühendisleri Odası
Makina Mühendisleri Odası
Metalurji Mühendisleri Odası
Meteoroloji Mühendisleri Odası
Mimarlar Odası
Petrol Mühendisleri Odası
Peyzaj Mimarları Odası
Şehir Plancıları Odası
Tekstil Mühendisleri Odası
Ziraat Mühendisleri Odası

Bugün gazetesinde 4 gündür TMMOB`ye ve bağlı odalarına saldırı niteliğinde ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik yayınlanan haberler üzerine TMMOB`ye bağlı 22 oda 10 Mayıs 2012 tarihinde bir basın toplantısı düzenledi. 22 odanın imza attığı metni TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı okudu.

TOPLUMSAL YAŞAMIN BİLİMSEL-TEKNİK ÖLÇÜTLERE GÖRE DÜZENLENMESİNİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ.

1954 yılında 6235 Sayılı Yasa ile kurulan ve 23 Odanın üst birliği olan TMMOB, kökleri 1900‘lü yılların başına dayanan bir örgütlenme ve mücadele geleneğinin ürünüdür. TMMOB ve bağlı Odaları, bir yandan meslek-meslektaş haklarını koruyup geliştirirken, diğer yandan bilimsel-teknik mesleki bilgi birikimini ve örgütsel gücünü kamu ve toplum yararına sunmak için faaliyet yürüten ve yasal dayanağını Anayasa‘nın 123, 124, 135. maddelerinden alan kamu kurumu niteliğinde, kamu tüzel kişiliğine sahip meslek kuruluşlarıdır ve yerinden yönetim esasına dayanırlar.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Bugün gazetesinde 7 ve 8 Mayıs 2012 tarihlerinde yayımlanan haberler üzerine 8 Mayıs 2012 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

BUGÜN GAZETESİ TMMOB HAKKINDA YAPTIĞI YALAN VE GERÇEK DIŞI HABERLE HANGİ PROVOKASYONUN PEŞİNDE?

7 Mayıs 2012 tarihli Bugün gazetesinde "Odalara da Reform Şart" başlığı, yine gazetenin bugun.com.tr internet sitesinde "Meslek Odalarında Denetimsiz Saltanat" başlığı ile Birliğimizi ve bağlı odalarımızı gerçek dışı mesnetsiz şekilde suçlayan ve yalanla dolu bir haber yayımlanmıştır. Gazete 8 Mayıs 2012 tarihli nüshasında da benzer içerikli yayınını sürdürmüştür.

Bergama‘daki altın arama ve çıkarma faaliyetleri nedeniyle davalık olduğumuz Koza Grubunun sahibi olduğu Bugün gazetesinde bu tür haberlerin yayınlanması bizim açımızdan çok da şaşırtıcı olmamıştır.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TBMM’den 18 Nisan 2012 tarihinde geçen, 2B kanunu olarak bilinen “Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun” üzerine 20 Nisan 2012 tarihinde bir basın toplantısı düzenleyerek, Cumhurbaşkanı ve TBMM’ye seslendi: “Meslek örgütlerini, bilim insanlarını görmezden gelerek hazırlanan, ülkemizin doğal zenginliklerinin onarılamayacak biçimde zarar görmesine, talanına yol açacak bu kanunu TBMM’ne geri gönderin” çağrısıyla düzenlenen basın toplantısına TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri ve Oda Başkanları da destek verdi.

" Despotizmin finanse edilmesi yasalaştırılmaya çalışılıyor. 2B ve Kentsel Dönüşüm Yasası ele alındığında, kentin ve ülkenin değerlerini yok etmeye yönelik bir stratejiyle karşılaşıyoruz. Buna karşın tek güç, demokratik, örgütsel gücümüzdür. " denilen toplantıya;

H. Gürel Demirel (TMMOB), Ayşegül Oruçkaptan (TMMOB), N. Hakan Genç (TMMOB), Dündar Çağlan (JMO YK Bşk.), Mehmet Besleme (KMO YK Bşk.), Mehmet Torun (MadenMO YK Bşk.), Yunus Yener (MMO Genel Sekreteri), Kaya Özeren (Metalurji MO YK 2. Bşk.), Eyüp Muhcu (MO YK Bşk.), Necip Mutlu (MO Genel Sekreteri), Ozan Yılmaz (PeyzajMO YK Bşk.), Semiha Demirbaş Çağlayan (PeyzajMO YK Üyesi), Necati Uyar(ŞPO YK Bşk), Hüseyin G. Çankaya (ŞPO Genel Sekreter), Orhan Sarıaltun (ŞPO YK Üyesi) ve Turhan Tuncer (ZMO YK Bşk.) katıldı.

Jeoloji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası ve Metalurji Mühendisleri Odası, Bor madeni ile ilgili yasa değişikliğine ilişkin 20 Nisan 2012 tarihinde bir basın toplantısı düzenleyerek açıklama yaptılar.

Çeşitli sendikaların da katılımıyla gerçekleşen toplantıda basın metnini Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun okudu. Basın metni şöyle:

BORLA İLGİLİ YASA DEĞİŞİKLİĞİ KİME HİZMET EDECEK ?


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu tarafından imzalanarak 5 Mart 2012 tarihinde Başbakanlığa iletilen "Bor Tuzları, Trona ve Asfaltit Madenleri ile Nükleer Enerji Hammaddelerinin İşletilmesini, Linyit ve Demir Sahalarının Bazılarının İadesini Düzenleyen Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" Başbakan‘ın imzasıyla, 20 Mart 2012 tarihinde B.02.0.KKG.0.10/101 - 487/1319 sayılı yazıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı‘na gönderilmiştir.

16 Mart 1978 Perşembe sabahı İstanbul Üniversitesi Merkez Binası'ndan çıkan gruba Eczacılık Fakültesi önünde bombalı ve silahlı saldırı sonucunda 7 öğrenci ölmüş, 41 öğrenci de yaralanmıştır.

16 mart katliamı; Çorum, Maraş katliamlarının, üniversite gençliğinin ve aydınların katledilmesinin, Türkiye'nin karanlık günlere çekilmesinin ve toplu katliamların başlangıcı olmuştur.

16 mart katliamının sorumluları yargılanmak bir yana bugün en üst düzeyde emniyet görevlileri olarak çalışmaktadır. O günlerdeki görevde bulunan ilgili bürokrat ve emniyet görevlileri açığa alınmalıdır. Karanlığın içindeki yazışmalar ve zaman aşımı uydurmalarıyla halkın gözüne çekilmiş perde kaldırılmalıdır.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği