Basın Açıklamaları

Bakanlar, Bakanlıklar Ne Yapıyorlar? Ne Yapmalılar?

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği ile ilgili verilen Yürütmeyi Durdurma Kararına karşı Başbakanlık ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan itirazı reddetmiştir. Madencilik faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin yasa ve yönetmeliklere ilişkin dava süreçlerinin yakın geçmişini kısaca özetleyecek olursak,

Anayasa Mahkemesi; madencilik adı altında hiçbir çevre koruma kaygısı taşımadan, ülkemizin yeraltı varlıklarının küresel sermayeye peşkeş çekilmesi, Bergama hareketi ile elde edilen pek çok toplumsal ve hukuksal kazanımın yok edilmesi amacıyla 5177 sayılı Yasa ile değiştirilen 3213 sayılı Maden Yasası'nın 7. maddesini Anayasaya aykırı bularak 15.01.2009 tarihinde iptal etmişti. Aynı Anayasa Mahkemesi kararında, iptal kararının bir yıl sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

Çevre ve Orman Bakanlığı'nın mahkeme kararlarını hiçe sayarak Bergama-Ovacık Altın Madeni‘nde faaliyetlerin devam etmesine izin vermesi nedeniyle Çevre Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Metalurji Mühendisleri Odası 29 Temmuz 2009 tarihinde ortak bir açıklama yaptılar.

Üniversitelerde bilimsel, özerk, demokratik ve parasız eğitim isteyen öğrencilere karşı yapılan her türlü faşizan gerici baskı ve saldırıları kınıyoruz.

Türkiye'de her yıl yapıldığı gibi öğrencilerin tatil döneminde onlarla ilgili kararların alındığı, demokratik haklarını kullananlara karşı şiddetin had safhada uygulandığını yaşamaktayız.

Her şeyin fiyatının düştüğü söylendiği Türkiye'de, nedense yalnızca çalışanların ücretleri düşürülmekte, buna karşılık temel gereksinimlerdeki fiyat artışları sürmektedir. Diğer yanda da hiç olmaması gereken öğrenim harçları artırılmaktadır.

Topkapı Sarayında yapılan sanatsal etkinliğe yapılan saldırıyla, bir kez daha gerici faşizan ayaklanma provası yapılmıştır.

Çin coğrafyasında yaşanan olaylar da bahane edilerek, daha Sivas katliamının 16. yıldönümünü yeni geride bıraktığımız bu günlerde aydınlığa atılan ateşin, yangını yeniden yakmak amacıyla yapılan bu saldırıyı nefretle kınıyoruz.

Çorum'da valilikçe düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Çorum Valisi Mustafa TOPRAK tarafından toplantıdan çıkarılan Jeoloji Mühendisi Veysel UYKAN'a kılık kıyafeti gerekçe gösterilerek yapılan saldırı, bilime ve emeğe yapılan saldırıdır.

Çalışma koşullarını göz önünde bulundurmadan, meslektaşımızın sakal şekline ve giydiği pantolonun kumaşına bakarak, hakaret etme cüretinde bulunan sayın Vali, "Türk Milleti adına ayıp" olarak gördüğü bu kıyafeti hangi siyasal bakıştan değerlendirmiştir. İnsanların giyimlerini siyasal perspektiften değerlendiren bir kamu görevlisi ya taraf olmuştur yada bir yanı eksiktir.

DİSK, TMMOB ve TTB, KESK Genel Merkezi'ne yönelik arama ve gözaltılar üzerine 28 Mayıs 2009 tarihinde Yüksel Caddesi'nde bir basın açıklaması yaptı. Ortak açıklama, TTB Genel Sekreteri Eriş Bilaloğlu tarafından okundu.

Siyasal iktidar karar vermeli:
Baskıcı-otoriter sistem mi?
Özgürlükçü demokratik Türkiye mi?


Demokratik muhalefet baskıyla sindirilemez!

Tüprag Metal Madencilik San. Ve Tic. A.Ş.'nin kişilik haklarının ihlal edildiği ve manevi varlığının zarar gördüğü iddiası ile İnay Köyü Vicdan Hareketi Sözcüsü Muammer Sakaryalı'ya 50.000 TL'lik Tazminat davası açmıştı.

Davanın 5. duruşması 6 Mayıs 2009 Çarşamba günü saat 10.0'da Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapıldı.

Hakim Ömer Kızılkaya tarafından yürütülen davanın reddine karar verildi.

Kahramanmaraş İli, Pazarcık İlçesi, Doğanlı Karahasan Köyü, Tomsuklu Mevkiinde kurulması planlanan "Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Projesi" ile ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilen 1 Haziran 2006 tarihli "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararının, çevre ve insan sağlığı açısından yaratacağı olumsuz etkiler nedeniyle iptali istemiyle açılan dava sonuçlanmıştır. Gaziantep 2. İdare Mahkemesi'nde görülen davada mahkemenin verdiği 6 Şubat 2009 tarihli kararda:

"Uyuşmazlık konusu olaya ilişkin olarak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Mahkememize sunulan dilekçede; Bakanlık birimlerinden alınan 29.01.2009 tarih ve 690 sayılı yazı ile, Kahramanmaraş Valiliği'nin 09.01.2009 tarih ve 197 sayılı yazısında, MARAŞÇEBBİR adı altında kurulan Belediyeler Birliği tarafından dava konusu proje alanından vazgeçildiği ve yeni yer seçimi çalışmalarına başlanıldığı anlaşılmıştır.(..) Bu durumda, uyuşmazlığın konusunu oluşturan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararına ilişkin olarak, yukarıda anılan davalı idare işlemleri ile bahsi geçen projenin ortadan kaldırılması sonucunda açılan iş bu davanın konusunun ortadan kalktığı sonucuna varılmıştır." denilmektedir.

Özelleştirmenin "yoksullaştırma, işsizlik olduğunun" en belirgin örneği bir kez daha, ERDEMİR ve İSDEMİR'DE karşılık buldu. Sendika ile anlaşan işveren, işçilerin maaşlarını ekonomik krizi bahane ederek ve işten çıkarma tehdidinde bulunarak yüzde 35 indirdi.

ERDEMİR hisseleri, yıllardır yapılan yatırıma rağmen; işçisini işsizlikle tehdit edenlerin, işçisinin maaşını düşürenlerin elinden alınmalı, dünya tekellerine peşkeş çekilmeden kamusal alana verilmelidir.

Yıllardır iktidarların üniversitelerde baskı politikalarını uygulayan YÖK, bu dönemde de AKP'li kadrolaşmayla birlikte baskıları giderek artırmaktadır.

Bugün YÖK, araştırma görevlilerinin ve diğer tüm öğretim üyelerinin işgüvencelerini, AKP'nin üniversitelerdeki kadrolaşmasının önünde bir engel olarak görmektedir. Bu engeli ortadan kaldırmak için de yeni kanuni uygulamaları devreye alma çalışmaları devam etmektedir.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği