Basın Açıklamaları

Kobane dendikçe kalbimiz sıkışıyor, beynimize kan damlıyor. Emperyalizmin doğası gereği sürdürdüğü kanlı katliamların bir yenisi Kobane, ilk değil, halkların kardeşliği ve ortak mücadelesinin zaferi gerçekleşmedikçe son da olmayacak.

Son günler de yüreği insandan yana çarpan barış ve özgürlük isteyen herkes emperyalizmin kanlı Orta Doğu senaryosuna karşı sokağa döküldü. Katliamı dünyaya duyurmak, kendilerini, topraklarını, geleceklerini korumak için IŞİD vb. kanlı katliam örgütlerine karşı direnenlere destek olmak için.

Savaş istedikleri için değil, savaşı ve katliamı durdurmak için.

Peki ne oldu?

Gazze, Rabia protestolarında bir tek cop kullanmayan polis, basın açıklamalarına bile biber gazı sıkmaya başladı. Tomalar, akrepler savaş olmasın diyenlere savaş açtı.

Bugün katliam dursun diye sokağa çıkanlara kurşun sıkıyor.

TMMOB Metalurji Mühendisleri Odası tarafından Recep Tayyip ERDOĞAN ve Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Yöneticileri hakkında Anayasa’nın 138.maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle görevi kötüye kullanmak suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na 27 Ağustos 2014 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuştur.

12 Haziran 2012 tarih ve 28321 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Özelleştirme uygulamaları sonucunda nihai devir sözleşmesi imzalanarak devir ve teslim işlemleri tamamlanmış olan bazı özelleştirme işlemleri hakkında verilen yargı kararlarının uygulanmasına yönelik olarak tesis edilecek iş ve işlemlere ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı (Özelleştirme İdaresi Başkanlığı)’nın 21/5/2012 tarihli ve 3526 sayılı yazısı üzerine, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun ek 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/6/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.” 2012/3240 Karar Sayılı ve 11/06/2012 tarihli kararnamenin ekinde yer alan kararda ise;

Batı Şeria’da üç İsrailli gencin kaçırılarak öldürülmesine karşılık olarak on altı yaşındaki bir Filistinli gencin kaçırılıp yakılarak öldürülmesi ile başlayan gerginlik, İsrail’in Gazze’de insanlık dışı yüzlerce masum çocuğun ve sivilin katliamına dönüşmüştür.

Barışı sağlamakla görevli Birleşmiş Milletlerin yetkili ağzından; "Filistinlilerin füze göndermeleri beni şok etti elbette İsrail de kendini savunacaktır." şeklinde yapılan açıklama ölümlere ve barışa kayıtsız olduklarının ifadesidir. Amerika, Almanya yani bil cümle emperyaller İsrail’in bu katliamını desteklemektedirler.

Emperyal güçlerin istediği dengeler oturuncaya kadar Ortadoğu’nun kan gölüne dönüşen bu haline seyirci kalacağı açıkça görülmektedir. Onlar için Ortadoğu’nun enerji bölgelerini kimin elinde tutacağı önemlidir.

Evet 12 Eylül dönemi tüm uygulamalarıyla yürürlükte olmasına rağmen hukuken çökmüştür.

12 Eylül askeri darbesine ilişkin hayatta olan dönemin Genelkurmay Başkanı, MGK Başkanı,7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı ve MGK üyesi emekli Orgeneral Ali Tahsin Şahinkaya'nın yargılandığı Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya, 765 sayılı TCK'nın 146. maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar. Mahkeme heyeti, daha sonra sanıklar hakkında takdiri indirim uygulayarak ağırlaştırılmış müebbet cezasını, müebbet cezasına çevirdi.

Ülke tarihinin en kanlı darbe döneminin mimarları (yine ülke tarihinde bir ilk olarak) mahkum oldular.

12 Eylül davasında verilen mahkumiyet kararının hukuki sonuçlarının iki yaşlı generalin mahkumiyetinden çok daha fazlası olduğu açıktır.

Bir kez daha yüzlerce maden işçisini toplumsal sorumsuzluğa kurban verdik.

Suçlu belli;

Devlet: Özelleştirme politikalarıyla kamusal alanı rantçılara sorumsuzca ve sorgusuzca devrettiği için suçlu. İş kazalarına, uyguladığı göstermelik denetimlerle, gerekli önlemlerin alınmamasını görmezden geldiği ve emekçiyi önemsemediği için suçlu. İnsanı, toplumu, emeği, doğayı taşeronlara emanet ettiği için suçlu.

Patronlar; Maliyeti 140$’lar seviyesinden 23,8$’a çekerken bilerek riske ettiği canların kaybından suçlular. Sadece ve sadece kar etmeyi kutsallaştırdıkları için suçlular. İnsana, emeğe, topluma, doğaya saygı duymadıkları için suçlular. Günlüğü 47 TL brütle yerin altına indirdikleri emekçilerin yarattığı artı değerle zenginliklerine zenginlik kattıkları için suçlular.

AKP'nin tüm toplumu ve toplumsal kurumları değiştirme, dönüştürme olmadı vesayet altına alma politikası devam ediyor.

17 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete'de Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası üzerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca idari ve mali denetim yapılacağına ilişkin karar yayımlanmıştır.

Ancak, TMMOB ilgili Bakanlığa gönderdiği 07.01.2014 tarihli yazıda; TMMOB ve bağlı Odaların kamu tüzelkişiliğine sahip Anayasal kuruluş olduklarını, bu tüzelkişiliklerin merkezi idare tarafından denetiminin usul ve esaslarının Anayasa'nın 135. maddesinde belirtildiği şekliyle kanunla düzenlenmesi gerektiğini, bu kural yerine getirilmeden Bakanlar Kurulu kararı ile yasama organının yetki devrine yol açan idari işlemle yapılmaya çalışılmasının Anayasa'ya aykırı olduğunu ve, anılan Bakanlar Kurulu kararına karşı dava açıldığını, hukuk devleti ilkesi gereği açılan davanın sonucunun beklenmesi gerektiği bildirmiştir.

Altın madenlerini "kapatın" dedik,
"kapatın" demeye devam edeceğiz.
Kapatmazsanız hesap soracağız.

ALTIN=YOLSUZLUK

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonları ve çatışması, Türkiye'de altın madenciliğinin ve altın ticaretinin nasıl bir yolsuzluk, hukuksuzluk, yağma ve talana yol açtığını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ülkemizin doğal, kültürel ve tarihi varlıklarının yağmalamasının, iktidar-sermaye ortaklığının yaşama ve doğaya saldırılarının, yasadışı altın trafiğinin, kirli siyasi hesapların, hukuk tanımazlığın, kamu kurumlarının işlevsiz bırakılmasının karşılığı, ayakkabı kutularına ve yatak odalarındaki çelik kasalara sığmamıştır.

Maden ruhsat ve izinleri verilirken toplumsal çıkarın yerini nasıl rant ve siyasi çıkarın aldığı gerçeği ilk ağızlardan itiraf edilmeye başlanmıştır. Kapitalistlerin krizlerinden çıkış için yaşamlarımızı, yaşam alanlarımızı yok etmesine izin vermeyeceğiz.

Maden ve orman izinleri dahil, yaşam alanlarımız üzerindeki söz ve karar hakkı, Başbakan da olsa kimsenin şahsi ihtiraslarına kurban edilemez.

Gündemin çok yoğun olduğu dönemlerdeyiz yine. Ama halkın ve emekçilerin sorunlarının gündem olmadığı, olamadığı gerçeği değişmiyor.

Savaş, bayram, üniversiteler, demokrasi paketi derken halkın ve emekçilerin yoksulluğu giderek artıyor. Özellikle sektörümüzde son günlerde yaşanan işten çıkarmalar; bir kez daha bu ülkede demokratik hakların sadece lafta var olduğunu gösterdi.

Yıllardır bir yandan sahte demokrasi paketleri hazırlanırken, öte yandan işkolu düzenlemeleri, yetki prosedürleri vb. yöntemlerle sendikal mücadele engellenirken, işveren artık sendikalaşma çabalarına da tahammül edemiyor. En doğal hakkı olan örgütlenme hakkını kullanmak isteyen çalışanlar işten çıkartılıyor.

Ayrıca son günlerde gündeme getirilen sözde "kıdem tazminatlarının güvence altına alınmasını" öngören hazırlıklarla da çalışanların kıdem tazminatı hakkı da gasp edilmek istenmekte. Yaklaşık 12 milyon çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı mevcut haliyle her yıl için bir maaş üzerinden hesaplanıp, işveren tarafından ödenirken; tasarıda öngörülen her yıl için 13 gün tepkiler sonucu 20 güne çıkartıldı ve işverenin ödeme sorumluluğu fona devredildi. Üstelik işverenin bugüne dek olan kazanılmış kıdem tazminatı hakkını nasıl ödeyeceğine ilişkin bir açıklık yok.

TMMOB`ye bağlı Odalar 9 Kasım 2013 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması metni şöyle:

TMMOB TÜM SALDIRILARA KARŞIN TOPLUMSAL VE MESLEKİ YARARI SAVUNMAK İÇİN MÜCADELEYE DEVAM EDECEKTİR.

AKP`nin "ustalık" döneminde Türkiye, toplumsal yaşamda, kamu yönetiminde, kamusal görev ve işbölümü paylaşımında, kamu açısından hayati önem taşıyan kurumlarda ve meslek alanlarında köklü değişiklilikler yaşıyor. Kentler, akarsular, yeşil alanlar, kamusal yatırımlar, çalışma yaşamı, eğitim, sağlık, yargı ve benzeri alanlar, değişen ekonomik-siyasal-kültürel tercihlere bağlı ve bir bütün olarak gerici, neoliberal temelde düzenlenmektedir.

Kuruldukları günden bu yana iktidarların karar ve tasarruflarını toplumsal yarar ve mesleki fayda süzgecinden geçiren, mesleki-bilimsel doğruları dayanak alarak muhalif tavrını ülkenin en karanlık dönemlerinde bile sergilemekten geri durmayan TMMOB ve bağlı Meslek Odaları, AKP iktidarının topyekûn saldırı dalgasının önde gelen hedeflerinden biridir.

Önce ODTÜ'deki binaların "kaçak" olduğunu iddia etti İ. Melih. Anında yanıtını aldı.

Sonra Eymir gölüne taktı. Orada müthiş bir rant vardı. Yine tutturamadı.

Şimdi ODTÜ ormanından yol geçirmek istiyor.

ODTÜ'lülerin 50 yıl önce elleriyle diktikleri, yıllar içinde orman halini almış, Ankara'nın belki de bu büyüklükte tek yeşil alanını yok etmek istiyor.

Yol bahane. Herkes biliyor. Bu iktidar özgürlüğe ve bilime düşman. ODTÜ'nün akademik alanda evrensel onurumuz olması bile ilgilendirmiyor onu.

DERGİ VE ARŞİV TARAMASI

Metalurji dergilerinin 121. sayısından itibaren yazıların tam metinlerinde arama yapabilirsiniz.

Metalurji Dergilerinde Arama:

Yasalar ve Yönetmelikler, Yönetim Organları, Genel Kurul Sonuç Bildirgeleri, Çalışma Raporları, Sektörel Raporlar, Basın Açıklamaları, Dergi Yazı Başlıkları, Kongre Kitap ve CD'leri, Sempozyumlar ve Kütüphanemizde bulunan kitap özetlerinden oluşan arşivimizde arama yapabilirsiniz.

Arşivde Arama:

 


TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Kültür Mahallesi, Çaldıran Sokak Nida Apt. NO: 14 / 13 Kızılay
Çankaya ANKARA
Tel: (312) - 425 41 60 ve 419 38 18 Faks: (312) - 418 93 43
E-Posta: Genel Merkez - İstanbul Şube -
İzmir Şube - Bursa Temsilciliği